Доброго дня!

Допоможіть будь ласка, з підбором літератури на тему "Наукометрія".

 Добрий день, Мирославо!

Пропонуємо Вам використати наступні джерела :

Налимов В. В., Мульченко З. М. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса /
В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – Москва : Наука, 1962. – 192 с.

Налимов, В. В. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса  : [монография] /
В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – Москва : Наука, 1969. – 192 с. : рис., табл. –
(Физико-математическая библиотека инженера). – Бібліогр. : с. 187-192.

Наукометрія : методологія та інструментарій / Л. Костенко [та ін.] // Вісник Книжкової палати. – 2015. –
№ 9. – С. 25-29.

Медведєва, А. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової діяльності / Анжеліка Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 49-51.

Рогова, П. Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища / Павла Рогова, Юрій Артемов // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 22-24.

Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. / Н. М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 344 с.

Макеев, Б. А. Информационная разведка в сумме технологий или основы компьютерной наукометрии /
Б. А. Макеев. – Москва : ЦНИИатоминформ, 2000. – 128 с. : рис. – Библиогр. : с. 122-125.

Балагура, І. В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних  : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Балагура Ірина Валеріївна ;
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 20 с. : рис.

Коляда, А. С. Моделі і методи пошуку інформації у наукометричних базах даних  : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Коляда Андрій Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – [20] с. : рис.

Сазонець, О. М.  Глобальні інформаційні та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України  / Сазонець Ольга Миколаївна, Пінчук Олег Леонідович, Куницький Сергій Олегович ; Нац. ун-т вод. господарства та природокористування. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 183 с. : рис., табл. – Бібліогр. : с. 177-183.

Корецький, А. І. Наукометричні засоби у визначенні пріоритетів інноваційного розвитку національної економіки  : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Корецький Антон Ігорович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ, 2016.– 21 с. : табл.

Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця  : метод. рекомендації / [уклад.: Соломенчук Т. М., Хобзей М. К., Скибчик В. А. та ін.] ; МОЗ, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [друкарня Львів. нац. мед. ун-ту імені Данила Галицького], 2016. – 56 с. – Бібліогр. : с. 53-54.

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/vnanu_2013_8_13.pdf

http://library.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/naukometriia.html

http://www.jsi.net.ua/scopus/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити