Листопад, 2017

Подорож по Україні : [для дітей молодшого та середнього шкільного віку] / [упоряд. А. Третяк]. – Київ : [АВІАЗ], 2016. –  240 с. : іл.

Ви любите подорожувати? Відкривати для себе нові місця, дізнаватися про їхню історію, уявляти їхнє майбутнє? У кожній області є місця які вражають, захоплюють, причаровують і назавжди залишаються у пам’яті людей, які там побували. Ця книга створена для тих, хто хоче ближче познайомитися з Україною, торкнутися багатств нашого краю та відвідати його цікаві місцини. Можливо, саме це видання надихне вас на реальні подорожі.

 
 

Бабіч О.В. Путівник по Одесі : [екскурсії, фестивалі, готелі, ресторани, кафе, театри, музеї] / Олександр Бабіч ; [худож.-оформ. Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2017. – 136 с. : іл., портр.

Те, що Одеса – місто особливе, знають усі. Але в чому ж полягає ця його «особливість»? Зрозуміти або хоча б наблизитись до цього розуміння й допоможе наша книжка – новий путівник по Одесі. Автор книжки, маючи величезний досвід роботи з туристами у своєму місті, розділив розповідь на самостійні тематичні маршрути. Він розповідає про історію Одеси, про незвичайних людей, що мали безпосереднє відношення до цього міста, знайомить з Одесою літературною і кримінальною, театральною і портовою, і, звичайно, з Одесою єврейською. Все це зроблено для того, щоб:

а) полегшити життя туристам, які приїздять до Одеси;

б) зацікавитися екскурсіями мешканців самої Одеси.

У путівнику читач знайде ЦВ – цінні вказівки, які полегшать йому знайомство з Одесою, і знамениті одеські майси – анекдоти, що чудово передають атмосферу цього неповторного міста. Видання доповнене багатим ілюстративним матеріалом.

 

Шипота Г.Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г.Є. Шипота ; Міністерство культури України ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 148 с. : портр.

Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників різних видів, надання бібліографічних послуг.

 

Якобчук А.В. Основи медичної валеології : навчальний посібник / А.В. Якобчук, О.Г. Курик ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 244 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми та побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано  у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням основних складових здоров’я і факторів, що його формують. Посібник призначений для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, може становити інтерес науковцям, інтернам, а також буде корисним широкому колу читачів.

 

Фізика : підручник для ВНЗ / В.В. Бойко [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 468 с. : схем.

У підручнику розглянуто теоретичні відомості з основних розділів фізики: механіки та механічних і електричних коливань і хвиль; молекулярної фізики та термодинаміки; електрики та магнетизму; оптики; елементів квантової фізики, фізики твердого тіла, атома та ядра відповідно до вимог  кредитно-модульної системи. Представлено короткі довідкові дані з: основ фізичних вимірювань; операцій з векторами та елементів векторного аналізу а також деяких понять вищої математики. Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

 
 

Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України ; Міністерство культури України ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 520 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та особливості їх використання в рекламі. На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України розкриваються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, дається правова характеристика окремим групам об’єктів інтелектуальної власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорам у сфері інтелектуальної власності як форми використання майнових прав та особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі. Даний навчальний посібник може бути рекомендовано для викладання в межах навчальних програм вищих навчальних закладів України. Матеріал навчального посібника «Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі» розраховано здебільшого на студентів-маркетологів, студентів спеціальності «Дизайн та реклама», він може стати у нагоді для студентів юридичних ВНЗ та студентам-спеціальності піар-менеджмент, аспірантам, здобувачам, викладачам та широкому колу фахівців у сфері права інтелектуальної власності та рекламної діяльності.

 

 Експертиза продовольчих товарів : кредитно-модульний курс : навчальний посібник / О.П. Юдічева [та ін.] ; Міністерство освіти і науки ; Полтавський університет економіки і торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2017. – 247 с.

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями «Товарознавство та експертиза в митній справі» і «Товарознавство і комерційна діяльність» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Матеріал посібника висвітлює питання експертизи всіх груп продовольчих товарів і викладений відповідно до програми дисципліни «Експертиза товарів» (теми 11-19). Структура посібника включає 16 тем, для поглибленого вивчення яких надаються методичні поради, зазначаються літературні джерела, наводиться матеріальне та методичне забезпечення. У посібнику передбачені запитання для самоконтролю, завдання для практичних занять, а також для самостійного та індивідуального вивчення, тести. Посібник включає в себе термінологічний словник, додатки, систему поточного та підсумкового контролю, порядок і критерії оцінювання знань студентів під час вивчення даної дисципліни за кредитно-модульною системою.

 

Донцов Д.І. Культурологія / Дмитро Донцов ; [упоряд. Ю.П. Винничук]. – Харків : Фоліо, 2016. – 604 с.

Через заборону імені Дмитра Донцова читачі в Україні тривалий час не мали змоги ознайомитись з його творами. А тим часом думки і погляди цієї історичної постаті мали велетенський вплив на сучасників, особливо на молодь, і відіграли визначну роль за доби національно-визвольної боротьби за незалежність України. Багато його думок не втратили злободенності і залишаються актуальними й тепер. До презентованого сьогодні видання «Культурологія» увійшли твори Дмитра Донцова, які великою мірою визначили історію та розвиток політичних ідей в Україні.

 
 

Історія української літератури : XX – поч. XXI ст. : у 3 т. Т.3 : навчальний посібник для ВНЗ / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – 544 с. : портр.

Радикальні зрушення в українській літературі останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. проявилися як відгук на потребу «зруйнувати Карфаген української провінційності» (Ю. Шевельов) і надати українському Слову не заідеологізовано-провінційного, а спрямованого у світ естетичного звучання. На розкритті цих явищ у поезії, прозі й драматургії зосереджений третій том навчального посібника, який стане гарною лектурою  студентам вищих навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто прагне глибше осягнути многосвіт нашої літератури.

 

 

Пушкарьова К.К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навчальний посібник / К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ : Ліра-К, 2017. – 424 с. : іл.

В навчальному посібнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто вплив будівельних матеріалів на архітектуру будівель і споруд, дизайн архітектурного середовища та інтер’єрів приміщень різного призначення, наведено основні види та властивості будівельних матеріалів та виробів, способи надання їм декоративних властивостей та особливості їх застосування в ландшафтному дизайні та інфраструктурі, екстер’єрі та інтер’єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена перевагам та недолікам існуючих різновидів традиційних та сучасних будівельних матеріалів та виробів при застосуванні їх в дизайні архітектурного середовища та оформленні простору приміщень різної функціональної направленості. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями «Архітектура та містобудування» та «Дизайн», а також для спеціалістів, що працюють в галузі будівництва, архітектури та дизайну архітектурного середовища, а також дизайну інтер’єрів.

 

Жовтень, 2017

Лис В.С. Століття Якова : роман / Володимир Лис ; [передм. О. Забужко]. –  Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. –  238 с.

Роман – своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СССР. Доживши до держави Україна, він опинився перед лицем і родинної, і національної драми, яка була запрограмована катастрофами XX століття. У житті старого Якова Меха на короткий час, мов той метелик, з’являється дівча-приблуда. Вона питає, чи любив він колись, – і виринає десь із глибини пам’яті його кохання, і біль втрати, і круговерть війн та режимів, і радощі та горе в родині, і гріхи й каяття…

 

Шкляр В. Тінь сови : роман / Василь Шкляр ; [передм. А. Куркова]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 301 с.

Це історія кохання двох людей, Катерини та Степана. Кохання, яке бореться, долає труднощі, допомагає вистояти і врешті-решт перетворюється на легенду, що дає надію тим, до кого воно ще не прийшло.

 


 

 

Винничук Ю. Аптекар : [роман] / Юрій Винничук. – Харків : Фоліо, 2017. – 319 с. : іл.

Події нового роману Юрія Винничука «Аптекар» відбуваються у 1646 – 1648 роках спочатку у Венеційській республіці, а далі – у Львові. Історичне тло уміло використане для захопливої гри в дійсне-недійсне, де персонажі історичні сусідять з вигаданими, а їхні складні стосунки формуються у любовні трикутники. Фантазійні описи звучать як реальні, авторська вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у світ, витканий зі сну. Проза Ю. Винничука – це завжди інтригуюча оповідь завдяки бурхливій уяві  майстра вишуканих стилізацій. Автор знову дивує тим, що новий роман, який поєднує у собі метафоричність і гострий сюжет, не схожий на жоден попередній. Хоча окремі натяки й алюзії єднають його з «Танґом смерті».

 

Винничук Ю.П. Цензор снів : [роман] / Юрій Винничук. – Харків : ФОЛІО, 2016. – 319 с. : іл., портр.

Головних героїв цього роману двоє. Вони різні за характером та поглядами, вони антиподи, але багато чого в них є спільного: зріст, вага, колір волосся, колір очей, вік. Коли дивитися на їхні юнацькі фото, складається враження, що це якщо не рідні, то принаймні брати у перших. Навіть пізніше, коли вони стали дорослими, і один з них зостався по-юнацькому худим, а другий огрядним, подібність все одно кидалася в очі. Але незважаючи на все це, вони друзями не були, просто інколи життя їх зводило, аби швидко знову розвести, самих їх смерть оминала, хоч і не оминала їхніх близьких, смерть завжди була на півкроку від кожного з них і била прицільно, але помилялася якраз на тих півкроку чи півхвилини. У романі «Цензор снів» Юрій Винничук вибудовує перед читачем захоплюючий сюжет, у якому герої, поринаючи, в лабіринти пам’яті, щойно у несподіваному фіналі розкриваються повністю. Герої озираються на своє життя, яке припало на добу тоталітарних режимів, і звіряються у різних способах виживання – від цинічного до шляхетного. Водночас така карколомна мандрівка в минуле приносить багато несподіванок. Роман «Цензор снів» – твір багатошаровий, інтригуючий і актуальний, де тривожний настрій змішується з гротеском, шокуючі відкриття з метафоричними алюзіями, натуралістичні описи з гостросюжетними елементами.

 

Кокотюха А. А. Червоний : роман / Андрій Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 317 с. : іл.

Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборах ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому, героєві чи бандиту, єдиному до снаги приборкати ув’язнених злодіїв. Як це було, розкажуть три свідки: міліціонер, чекіст і ворог народу. Не шукайте Червоного ані серед мертвих, ані серед живих, шукайте серед овіяних легендою!

 
 

 

Кокотюха А.А. Чорний ліс. Українські хроніки 1943 року : [роман] / Андрій Кокотюха ; [передм. І. Патриляка]. –  Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 300 с.

У Чорному лісі на Волині українці воюють відразу на три фронти: з німцями, росіянами та поляками. Головний герой – колишній міліціонер, зек, радянський диверсант – мусить розібратися в тому, хто друг, а хто ворог. У нього нині одна мета – зрозуміти, на чиєму боці правда, і відстоювати її зі зброєю в руках.

 

 

 

Макнаб К. Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней. Пистолеты, автоматы, пулеметы, винтовки : более 300 видов / Крис Макнаб ; [пер. с англ. В. Скоробогатова]. –  Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 160 с. : ил.

Ілюстроване видання містить основну технічну інформацію, характеристики понад 300 моделей вогнепальної зброї, яка була на озброєнні різних країн з початку ХХ століття і до наших днів. Серед них такі легендарні моделі, як пістолети Маузер C/12, Беретта 92SB, станкові кулемети Віккерс, Максим, радянський пістолет-кулемет ППШ-41, гвинтівки Гаранд, Лі-Енфілд, револьвер Кольт і багато інших. Для кожної моделі наводяться коротка історія створення, рік і країна-розробник, ТТХ, принцип дії.

 

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах : щоденник майдану / [упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко] ; Український інститут національної пам'яті. – Київ : Фенікс, 2016. – 302 с. : фотоіл.

У збірнику подані фрагменти спогадів очевидців протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і названі Революцією Гідності. Інтерв’ю зібрані Українським інститутом національної пам’яті у рамках проекту «Майдан: усна історія». До другого випуску збірника увійшли спогади митців, що представляють різні жанри, види та напрями мистецтва. У спогадах творчих людей відображено їхній суб’єктивний досвід пережитого та узагальнені міркування про роль мистецтва у протестних акціях Революції Гідності. Видання покликане сприяти збереженню пам’яті про Майдан та його учасників.

 

Сеттерфілд Д. Тринадцята казка : роман / Діана Сеттерфілд ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 430 с.

Письменниця біографій Маргарет Лі одного вечора повертається до своєї квартири, що знаходиться вище батькового антикварного магазину. На порозі вона знаходить лист. Він написаний вручну, від однієї із найвідоміших письменників. Важкохвора Віда Вінтер хоче розповісти свою життєву історію до того, як померти. Тому вона хоче, аби Маргарет написала цю історію. Прохання зводить з пантелику Маргарет, адже вона не знає її та не читала її романів. Одного вечора, вагаючись, чи прийняти пропозицію міс Вінтер, Маргарет починає читати рідкісну копію роману Вінтер «Тринадцять казок змін та відчаю». Вона зачаровується історією роману аж поки не помічає, що книга містить лише дванадцять історій. Де тринадцята? Заінтригована, Маргарет приймає пропозицію написати біографію замовниці. По мірі того, як Віда розповідає її історію, вона ділиться із Маргарет темними сімейними секретами, які вона давно тримала у собі. Маргарет занотовує все із уважністю та по трохи ще більше цікавить життям міс Вінтер.

 

Чари ночі. Українська любовна лірика. – Харків : Фоліо, 2015. –  254 с. : іл.

До видання увійшли ліричні вірші українських поетів – і мало відомих широкому читачеві, і добре знайомих. Любов та ненависть, смуток та радість, відчай та надія – всі ці відчуття бентежать наші душі сьогодні так само, як двісті років тому…

 

 

 

                  

Вересень, 2017

Загреба М. Монети України, 1992–2016 : каталог / Максим Загреба. – Київ : [Логос], 2017. – 320 с. : іл.

Каталог містить зображення, технічні параметри та ринкові ціни на монети України 1992–2016 рр. карбування у трьох станах збереження. Каталог доповнено монетами, що вийшли за останню чверть 2012–2016 рр., та різновидами монет, які було виявлено за час, що минув з виходу одинадцятого видання. Різновиди обігових монет штемпельного характеру зведено у таблиці. Ювілейні та пам’ятні монети, монети із срібла та золота; сувенірна продукція Монетного двору НБУ: плати, жетони, медалі тощо. До каталогу також включено паперові грошові знаки України (1991–2016 рр.).

 
 Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник для ВНЗ / Ю.С. Цал-Цалко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 565 с. : іл.

У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансового аналізу господарюючих суб’єктів. З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансового стану підприємства. Викладення матеріалу супроводжується прикладами аналітичних розрахунків з відповідними висновками і узагальненнями, що створює передумови для самостійних міркувань і творчих дискусій. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усі, хто цікавиться проблемами фінансового аналізу підприємства.

 

Менеджмент : навчальний посібник для ВНЗ / за ред. С.І. Михайлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 536 с.

Висвітлено теоретичні засади менеджменту, його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням керівництва та лідерства, інформаційним технологіям в менеджменті, соціально-психологічним аспектам управління. Розглянуто окремі види менеджменту. Посібник містить матеріали стосовно організації семінарських (практичних) занять, тестові завдання та короткий термінологічний словник. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам-підприємцям, усім, хто цікавиться управлінською наукою.

 

Соціологія : підручник для ВНЗ / [В.І. Волович та ін.] – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 808 с.

Підручник «Соціологія» – систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, соціальної структури та політичної системи в Україні, соціологія економіки, соціологія міста, села, а також висвітлюються основні положення соціології способу життя, вільного часу та засобів масової інформації. Викладено основні положення теорії і практики соціологічних досліджень. Підручник написано на основі класичних джерел соціології та праць відомих сучасних і зарубіжних соціологів з урахуванням навчальних програм і навчальних посібників із соціології провідних університетів США, Німеччини, Англії, Франції. Використано досвід викладання соціології в університетах Києва, Львова, Харкова, Одеси та в інших навчальних закладах України. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навчальний посібник для ВНЗ / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 504 с.

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняттю і реалізації управлінських рішень, особливостям роботи з підлеглими. З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і планування ділової кар’єри. Для студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування «Менеджмент».

 

Серпень, 2017

Соченко М.Обличчя Майдану : живопис, графика : [альбом] / Марина Соченко. Клич Майдану : літопис самовидця : поема / Антонія Цвід.  – [Київ] : [Український пріоритет], [2015]. – 88 с. : іл., портр.

Обличчя Майдану – це обличчя видозміненого світу сучасності, відображені в душах і вчинках українців – людей, що вийшли на бій за свою свободу, за гідність своєї нації. Це обличчя народу, який із правіку був європейським, який дав світу сіяне землеробство й відкрив дорогу до зір, який показав зразок незламного духу в прагненні бути вільним. Цей альбом – це синтез живопису й поезії двох неймовірно талановитих і патріотичних жінок – активних учасниць революції – художниці Марини Соченко та поетеси Антонії Цвід. Саме тому він лунає потужним Кличем Майдану й стукає в наші серця крилами Небесної Сотні.

 

Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки / Микола Бажан ; упоряд. М.Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 815 с. : іл., портр.

Книга висвітлює погляди видатного поета ХХ століття, вченого-енциклопедиста, академіка НАН України Миколи Платоновича Бажана – проникнення в особливості театру, кіно, музики та живопису, які відлунилися в літературно-критичних статтях, численних перекладах. У ній вміщено маловідомі широкому загалу твори цього великого майстра слова у царині мистецтва. Його переклад «Бурі» В. Шекспіра і сьогодні в репертуарі Київського театру ім. І. Франка; відомі опери «Князь Ігор» О. Бородіна, «Хованщина» М. Мусоргського, «Катерина Ізмайлова» Д. Шостаковича, успішно йшли в 1960–1970 рр. в Національній опері України. Неминущу цінність зберігають есеї про Леся Курбаса і Всеволода Мейєрхольда, Олександра Довженка, Катерину Білокур та інших діячів культури. Для широкого кола читачів у цьому виданні відкриється Микола Бажан ерудит, естет, якому випало бути не тільки свідком видатних мистецьких явищ, а й творцем та ученим, що всотував і розвивав уроки режисерів, музикантів і художників. Він переплавив їх у власну творчість та потужно ввів через призму високопрофесійних перекладів у сферу української культури.

 

Гаєвська Т.І. Традиційна звичаєвість українців кінця XIX – початку XX століття : монографія / Тетяна Гаєвська ; [Інститут культурології Національної академії мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 376 с. : портр.

У монографії розглянуто і узагальнено історію традиційної звичаєвості українців, передумови виникнення і принципи трансформації обрядів та традиційних звичаїв в розрізі історичних перетворень на теренах українських земель наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Видання адресоване фахівцям у галузі культурології, історії та теорії культури, студентам навчальних закладів культури, всім, хто цікавиться питаннями звичаєвості українців.

 

Національна культура : єдність у різноманітності : збірник наукових праць / [відповід. ред. Ю.П. Богуцький ; ред.-упоряд., відповід. за вип. В.М. Щербина ; Інститут культурології Національної академії мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 352 с.

Збірка наукових праць присвячена розгляду актуальної культурологічної проблематики, пов’язаної з буттям української культури як цілісного соціально-історичного континууму – культурного світу, що відтворюється і оновлюється за умов сучасності. Рефлексія процесуальної цілісності культури потребує усвідомлення кроскультурних процесів та організаційних практик, в рамках яких вони відбуваються. Бачення методологічних і науково-практичних засад розвитку культуротворення є необхідною умовою для розвитку сучасної мистецької спільноти, для формування нових напрямків культурологічної думки. Саме тому видання буде корисним і цікавим як науковцям – культурологам, соціологам, філософам, мистецтвознавцям, так і представникам мистецької спільноти, аспірантам, студентам.

 

 Савченко Л.Г. Розмовляй українською правильно / Л. Савченко. – Харків : Орбіта, 2016. – 191 с.

Шановні читачі! Наш довідник містить відомості із сучасної української мови, які можуть знадобитися учням середньої школи як допоміжний матеріал для занять, для підготовки до ЗНО. Пропонуємо цей довідник і тим, хто хоче вивчити українську мову чи поглибити знання з певного розділу. У посібнику матеріал розміщений у такій послідовності: вступ, фонетика та орфоепія, лексикологія, фразеологія, орфографія, морфеміка та словотвір, морфологія, синтаксис і пунктуація, стилістика та культура мовлення.

 

 

Липень, 2017

Франківська енциклопедія : у 7 т. Т. 1. А – Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік ; [передм. М. Жулинського, Є. Нахліка ; Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Інститут Івана Франка]. – Львів : Світ, 2016. – 680 с. : іл., портр.

Подаються статті про письменників, літературознавців, фольклористів, мовознавців – од зачинателів нової української літератури до тих, хто потрапив у поле зору І. Франка. Висвітлюються прижиттєві зв’язки І. Франка з ними, його відгуки та роздуми про попередників і сучасників, а також спогади, дослідження та висловлювання про І. Франка.

 

Архітектурні пам'ятки України = Architectural monuments of Ukraine / [ред. С.В. Дем'яненко]. –  Київ : [ПП "Агентство по розповсюдженню друку"], [2016]. –  304 с. : іл.

Видання ілюструє найвідоміші архітектурні пам’ятки України. У стислій формі представлено історію та культурну цінність архітектурних пам’яток, а також цікаві події, пов’язані з ними.

 

 

Тримбач С. Кіно народжене Україною : ілюстрована історія : [альбом антології українського кіно] / Сергій Тримбач ; [підготовка фотоматеріалу: Євген Поповський, Каріна Пузікова]. – [Київ] : [Техніка], [2016]. – 378 с. : іл., портр.

Ця книжка – не лише про кіностудію імені О. Довженка, вона про все українське кіно. Ювілей кіностудії став приводом оприлюднити матеріали, появи яких давно чекала Україна. Ці матеріали охоплюють період від становлення українського кіно на межі ХІХ – ХХ ст. (а починалося воно не в Києві, а в Одесі) до сучасної доби, коли відбувається справжнє відродження і оновлення кінематографу України.

 

Левитська М.С. Музи і музика мого театру : [книга-альбом] / Марія Левитська. – Київ : Либідь, 2016. – 240 с. : фотоіл., портр.

Цією книгою-альбомом провідний український сценограф, відома українська художниця театру вводить читача у світ своїх розкішних декорацій, костюмів, живопису, графіки, батику. Сотні оперних, балетних і драматичних вистав, увиразнених творчим почерком Марії Левитської, – це сторінки історії сучасного українського театру. Ця книга дуже особистісна. У своєрідній, природно притаманній їй манері, подеколи навіть парадоксально-неочікуваній, через рефлексії та імпульси, асоціації та емоції автор згадує про час, обставини і місця, в яких жила і творила, про людей, котрі були поруч. Для широкого кола читачів.

 

Велика українська енциклопедія. Т. 1. А - Акц / гол. ред. колегії В.М. Локтєв ; [упоряд. А. М. Киридон]. – Київ : Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво", 2016. – 591 с. : іл., портр.

«Велика українська енциклопедія» – перша за доби незалежності універсальне багатотомне енциклопедичне видання з усіх галузей знань. У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури; інтерпретовано найважливіші відкриття людського розуму і витвори людських рук, суспільні інституції та господарські структури, що вплинули на долю народів; відображено рух політичних і культурних ідей та динаміку наукових уявлень. Україна постає не лише органічною складовою частиною багатоманітного світу, а й суб’єктом його інтерпретації. Видання призначене науковцям, студентам, школярам, а також усім, хто цікавиться енциклопедистикою.

 

Словник української мови : 165 000 слів / [відп. ред. В.В. Жайворонок] ; Національна академія наук України [та ін.]. - Київ : ВЦ "Просвіта", 2016. - 1316 с.

Словник тлумачного типу підготовлено на принципах і технічних засадах, які формувалися в українській лексикографії протягом багатьох десятиліть її розвитку. При цьому тут враховано як процеси поступу самого об’єкта опису, так і досягнення лексикографічної практики за останні десятиліття. Автори видання опиралися на наукові основи і реєстр академічного “Словника української мови” в 11 томах, що виходив у 1970–1980 роках. Оновлення реєстру здійснювалося з орієнтацією на Лексичну картотеку Інституту української мови НАН України, а також на нормативні словники й довідники різного типу. Цей однотомний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користування формою викладу. Він відбиває ті зміни, які відбулися в лексичному складі української мови на порозі нового тисячоліття, зокрема включає мовні одиниці, які ввійшли в українську літературну мову протягом останнього часу. Це передовсім реалії й поняття, пов’язані з економікою, політикою, правом, інформатикою, промисловістю, спортом, кулінарією, модою, музикою, телекомунікацією, дозвіллям і т. ін. Зорієнтовано словник на охоплення лексики всіх стилістичних шарів і літературних жанрів, де функціонує українська мова.

 

 Червень, 2017 

Шедеври архітектури України : [книга-альбом] = Masterpieces of Architecture in Ukraine / [авт.-упоряд. Л.В. Прибєга (Лучанський)]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 224 с. : іл.

У виданні репрезентовано понад 130 визначних творів архітектури, пам’яткових ансамблів і комплексів, зведених на землях України в різні часи її багатовікової історії. Стислі нариси й візуальна інформація про архітектурні релікти висвітлюють історію архітектурно-будівельної діяльності на українських теренах, засвідчують талант і творчу вдачу будівничих, слугують автентичним підґрунтям для пізнання глибинного коріння культурних традицій українського народу. Видання покликане сприяти збереженню та популяризації унікальних надбань зодчества як в Україні, так і за її межами. Розраховано на архітекторів, пам’яткоохоронців, істориків, мистецтвознавців і широке коло шанувальників українських старожитностей. 

  

Енциклопедія корисних та небезпечних рослин для дітей / [ред. В.П. Дишлевий]. – Київ : [ФОП "Мунін Г.Б."], [2016]. – 240 с. : іл.

В енциклопедії зібрано найпопулярніші дикорослі, садові та кімнатні рослини. В ній зображено небезпечні рослини, що ростуть на наших садових ділянках, узбіччях доріг та в лісі. Також показано корисні лікарські рослини, правильне використання яких надзвичайно важливе у боротьбі з різноманітними недугами. Яскраві картинки сприятимуть кращому запам’ятовуванню дитиною інформації, поданої у книзі. Батьки знайдуть у цій енциклопедії цікаві та дієві поради: як уберегти своє дитя від шкідливих рослин, надати першу допомогу при отркєнні ними, отримати користь при використанні лікарських рослин.

    

Топачевський А.О. З Божого саду. Рослини і тварини у Святому Письмі / Андрій Топачевський ; Національна академія мистецтв України. – Київ : Веселка, 2016. Енциклопедія корисних та небезпечних рослин для дітей / [ред. В.П. Дишлевий]. - Київ : [ФОП "Мунін Г.Б."], [2016]. - 240 с. : іл. 296 с. : іл.

Якими плодами живилися праотці Адам і Ной? Ніколи не куштували вони навіть звичайної картоплі, не смакували лимонами та апельсинами. Але жили понад вік! Лише сім головних культурних рослин вирощували наші давні предки. Та цього вистачало, щоб збудувати сильні держави, створити неперевершені шедеври мистецтва… Коли ж і звідки прийшли до нас культурні рослини та свійські тварини? Чому рослини й тварини з’явилися на сторінках Святого Письма? Чи змінилися вони за останні три тисячі років? Відповідь на ці та багато інших питань, пов’язаних з Біблією і відкриттям сучасної науки, ви знайдете у книзі «З Божого саду». Виявляється, більшість рослин і тварин, згаданих авторами Біблії, зростають, плазують, плавають, бігають або літають в Україні! Це диво дозволяє наблизити біблійні події до сучасності, а Святу Землю відчути зовсім поруч… Новели про таємниці біблійних істот об’єднують вірші пророчих книг і тексти євангелістів пізнавальними описами понад 200 дерев і трав, звірів і птахів та інших істот, відображених у міфах, літературі, народних звичаях і релігійних традиціях. У книзі висвітлюються біблійні аспекти знань з історії, народознавства, етноботаніки, етнозоології, пов’язані з відкриттями сучасної науки. За задумом, це допоможе читачеві уявити цілісну картину Світу від ранньої античності до нашого часу. Цей твір допоможе розумінню Святого Письма; при цьому Старий і Новий Заповіт, окремі «неканонічні» тексти трактуються тут без орієнтації на ту або іншу релігійну конфесію. Біблія сприймається як Книга книг, що справила величезний вплив на світову історію, науку і культуру. Перше видання "З Божого саду" (2014) було визнано «Українською книжкою року» (щорічна премія Президента України).

 

Кралюк П.М. Козацька міфологія України : творці та епігони / Петро Кралюк. – Харків : ЛА "Час читати", 2016. – 396 с. : іл., портр.

У книзі «Козацька міфологія України: творці та епігони» розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як  формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця ХVІ століття й завершуучи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як «козацька ідея» інтерпретувалася в різних національних проектах ХІХ століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті ХХ. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою.

  

Гирич І.Б. Історичний путівник по Києву. Український Київ XIX – поч. XX ст. : культурологічний есей / Ігор Гирич. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 710 с.

Цей путівник присвячений історичним місцям Києва, його відомим і маловідомим локаціям, видатним людям, що жили і творили в його межах. Стиль автора, легкий та інформативний, дозволяє відкрити захопливу історію столиці для читачів різного ступеню підготовленості.

   

 

Киричок Т.Ю. Мережеві електронні видання : довідник / Т.Ю. Киричок, О.І. Лотоцька. – Київ : НТУУ"КПІ", 2016. – 298 с. : іл.

Детально висвітлено основні відомості щодо мережевих електронних видань. Подано визначення та класифікацію, систематизовано нормативну базу, наведено формати представлення даних мережевих електронних видань. Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту НТМL та каскадних листів стилів (СSS). Викладено основи НТМL: синтаксис, правила, структуру документів, різні засоби форматування тексту, включення мультимедійного контенту, форм, створення гіпертекстових посилань. Узагальнено основні положення СSS: синтаксис, правила, методи застосування, типи селекторів, групування, успадкування, каскадування, блочну модель. У зручній табличній формі подано теги та атрибути НТМL, коди і мнемонічні імена спеціальних символів мнемонічні імена кольорів, що підтримуються браузерами, групи відтінків веб-кольорів, а також властивості СSS. Кольорові ілюстрації унаочнюють методи та засоби розмітки НТМL. Для фахівців з мультимедіа, студентів, аспірантів та науковців, які вивчають електронні видання.

 

Травень, 2017

 Хейман Ф. Повернення пам'яті : сторінки єврейської історії Чернівців / Флоранс Хейман ; [пер. з фр. В. Каденка]. – [Київ] : Дух і Літера, [2016].  – 391 с. : іл., портр.

Протягом віків євреї становили значну частину населення Буковини. Вони відігравали важливу роль в економіці та культурі краю, були присутні майже в усіх сферах життя і представлені майже в усіх соціальних групах. Ця книга розповідає про історію єврейської громади Чернівців. Автор використовує численні джерела та свідчення, щоб створити об’ємну й емоційну картину минулого, показати зсередини феномен буковинського єврейства, зберегти саму пам’ять про той яскравий світ, який уже зник назавжди. Книга буде цікавою широкому загалу читачів – історикам, культурологам, краєзнавцям, студентам.

 

Березовець Т. Анексія. Острів Крим : хроніки "гібридної війни" : [головне дослідження захоплення півострова] / Тарас Березовець. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с. : іл., портр.

У книзі відомий експерт кримчанин Тарас Березовець аналізує механізми й технології так званої гібридної війни, розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. «Анексія: Острів Крим» містить ексклюзивні свідчення, надані спеціально для цієї книги українськими, російськими й міжнародними політиками, військовими, експертами, журналістами, активістами, які стали очевидцями окупації.

  

Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. П. Білака, О. Камишникової, Т. Родіонової]. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с.

Грунтовне дослідження історика Тімоті Снайдера, що вже встигло стати світовим бестселером, пропонує новий погляд на великий злочин ХХ століття й водночас розкриває ризики, з якими ми стикаємося в ХХІ столітті. На основі нових джерел зі Східної Європи і забутих свідчень вцілілих, «Чорна земля» визначає Голокост як подію, яка є нам ближчою і зрозумілішою, ніж здається на перший погляд – і від того ще страшнішою. Голокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор «Чорної землі» підсумовує: ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост – це не лише історія, але й застереження. Видання здійснене за підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні.

  

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм / Тамара Гундорова ; [Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики]. – Київ : Критика, 2013. – 344 с.

Монографія відомої дослідниці сучасної та модерної української літератури, гендерної проблематики, культури постмодернізму професора Т. Гундорової виходить у світ другим виданням , істотно переглянутим і збільшеним майже вдвічі порівняно з виданням 2005 року – одним із найуспішніших інтелектуальних бестселерів на вітчизняному книжковому ринку. У книжці, жанр якої сама авторка визначає як розвідку з коментарем із «кінця постмодерну», літературу українського постмодернізму осмислено як простір мовних, тілесних, психологічних і геокультурних трансформацій, здійснюваних в ігровий спосіб, а його метафорою служить «післячорнобильська бібліотека» – набір текстів, топосів, цитат, дискурсів, сюжетів, імен, канонів, розгорнених на зламі ХХ–ХХІ ст. Післячорнобильський текст українського постмодернізму витлумачено як карнавалізований і постапокаліптичний, а Чорнобиль – як слово-символ, що позначає стан присутности після травми. Оригінальну концепцію постмодернізму у дослідженні зіперто на методології нуклеарної критики, адже для самої постмодерністської філософії постмодерн недвозначно асоціюється з ядерною епохою. Зрештою, обравши за оптику ситуацію «кінця постмодерну», авторка дістає змогу розгорнути, а почасти і скорегувати, власне бачення постмодернізму в українській літературі.

  

Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі : [навчальний посібник] / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 164 с.

Подано найголовніші правила українського правопису, зокрема написання ненаголошених голосних, апострофа, м’якого знака, префіксів, суфіксів, подвоєних приголосних, складних слів, великої літери, слів іншомовного походження відмінкових закінчень різних частин мови, прізвищ тощо. Для студентів-редакторів, журналістів, філологів усіх курсів і спеціальностей, усіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

  

Жулинський М.Г. Духовний будівничий України : [книга-альбом] / Микола Жулинський ; [Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 320 с. : іл., портр.

Шевченкове слово – духовний код української нації, вже понад 175 років є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі та гідності, поваги й любові до рідної культури, мови, звичаїв. Збірник наукових статей, виступів, інтерв’ю ученого-літературознавця, академіка НАН України Миколи Жулинського наближає до розуміння творчості й особистості Тараса Шевченка (1814–1861), розкриває його ціннісні орієнтири, роз’яснює національну місію, місце в українській та світовій культурі. Книга розрахована на літературознавців, істориків культури та широке коло читачів.

  

Відомі композитори України / [ред. А.К. Березка]. – Київ : [ФОП "Мунін Г.Б."], [2016]. – 368 с. : портр.

У виданні представлено відомих композиторів, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні, чиї здобутки у сфері музичної культури виходять за суто національні межі. У стислій формі наведено відомості про життя та творчий доробок композиторів, які працювали і працюють для України від давніх часів до наших днів.

  

Антологія сучасної української новели / упоряд., передм. Віри Агеєвої. – Київ : Книга, 2016. – 320 с.

До антології увійшли твори представників того письменницького покоління, якому випало репрезентувати переломну добу поверження обридлих ідолів, прощання з минулим, за яким нема чого шкодувати; це ті, кому було вділено непорівнянно більше свободи, аніж їхнім попередникам. Вони могли писати, не озираючись на цензора, на канони соцреалізму й відповідність єдино правильній ідеології. У такому підсонні від незвички паморочилася голова, хотілося воднораз перепробувати усі незчисленні, здавалося, нові можливості, з дитячою безпосередністю побавитися з усіма донедавна заказаними сюжетами, формами, традиціями, ба, – навіть словами… Видавництво подає твори у редакції авторів, мовою оригіналу.

  

Суб'єкти господарювання : оподаткування, контроль та аудит : навчальний посібник / [за ред. Г.М. Давидова]. – [Київ] : [ТОВ Видавництво "Сова"], 2016. – 590 с. : іл.

У навчальному посібнику на основі вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів висвітлено теоретичні та практичні аспекти оподаткування суб’єктів господарювання, їх контролю та аудиту. Розглянуто такі питання: характеристика та класифікація суб’єктів господарювання, умови веденнягосподарської діяльності, теоретичні основи механізмуоподаткування суб’єктів господарювання, порядок розрахунку та сплати прямих і непрямих податків, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску, особливості застосування спеціальних податкових режимів оподаткування суб’єктів господарювання, сутність, принципи, організація і методика податкового контролю та державного аудиту надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів, незалежна аудиторська діяльність та оподаткування суб’єктів господарювання. Навчальний посібник призначено для аудиторів, економістів, бухгалтерів, керівників суб’єктів господарської діяльності, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

  

Квітень, 2017 

Яневський Д.БЗагублена історія втраченої держави / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с. : іл., портр

Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук є навчальним посібником для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України. На думку автора, вони – поза політичним зафарбуванням – не мають поняття, яку країну заповзято взялися розбудовувати і якою керувати. Агресивне невігластво, неповага до опонентів та партнерів, клептоманія, безвідповідальність та принципова безпринципність – це головні риси сучасного українського політика. Країна колосальної та незбагненної культурної традиції, її громадяни, яких зневажливо називають "населенням", є лише ресурсом для задоволення їх первинних рефлексів, задовольнити які можна, лише викоринивши засадничі поняття: "БОГ", "ПРАВО", "ЗАКОН", "СОВІСТЬ", "КУЛЬТУРА", "ЛЮДИНА", "ОТЧИНА". 

 

Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918-1919 років / Юрій Митрофаненко. – Кропивницький : Імекс–ЛТД, 2016. – 239 с.

У книзі висвітлюється явище отаманщини, яке було складовою процесів Української революції періоду Директорії доби третьої російсько-української війни 1918–1919 рр. На основі значної кількості архівних документів уперше в українській історіографії подано цілісне бачення цього революційного феномену на теренах України, яке наближає до з'ясування характеру відносин лідерів УНР з військовими ватажками — отаманами. Дослідження сприяє розумінню того, чому отаманщина та повстанство — це явища подібні за формою, але відмінні за змістом. Книга розрахована на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів, а також всіх, хто цікавиться новітньою історією України. 

 

Ушкалов Л.В. Що таке українська література : есеї / Леонід Ушкалов. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 348 с.

До книги ввійшли 45 есеїв, які вперше побачили світ у 2012–2013 роках на шпальтах газети «Україна молода» в рубриці «Уроки літератури від Леоніда Ушкалова». У них автор порушує цілу низку питань, важливих для кожної людини: щастя, свобода, любов, правда, поезія, самотність... А героями есеїв є і добре відомі всім класики, зокрема Сковорода, Квітка-Основ’яненко, Шевченко, Гоголь, Драгоманов, Франко, Леся Українка, Кобилянська, Винниченко, Хвильовий, Йогансен, Маланюк, Довженко, Яновський, і куди менше знані автори: Кримський, Шпол, Буревій, Чернов, Теліга, Левицька-Холодна й інші. Написані в яскравій публіцистичній манері, ці «уроки» незаперечно свідчать про одне: українська літературна традиція від давнини до сьогодні – багата, барвиста і надзвичайно цікава. 

 

Київ : історія, архітектура, традиції / [уклад. О. Друг, Ю. Ференцева ; пер. з рос. Ю. Григор'єва]. –  [Київ] : Балтія-Друк, [2016]. –  104 с. : іл.

ІСТОРІЯ столиці України від літописного «града князя Кия» до сучасного мегаполісу, новітні археологічні знахідки, багаточисельні документи і архівні матеріали, портрети видатних особистостей і старі фото. Унікальна АРХІТЕКТУРА міста, різноманітні форми і стилі, стародавні храми і середньовічні укріплення, міські садиби і ансамблі, затишок провінційних вулиць і блиск столичних хмарочосів. Давні київські ТРАДИЦІЇ, що відрізняють його від інших міст: синтез, розмаїття і мирне співіснування різних культур і конфесій, розвиток форм міського врядування від всенародного віча і Магдебурзького права, міцні гостинні традиції, що привертають туристів зі всього світу. Подарункове яскраве видання про Київ  – спроба познайомити читача з внутрішнім життям міста, його багатою історією, давніми традиціями самоврядування, архітектурними символами. Книга, розрахована на широке коло читачів, рясніє величезною кількістю ілюстрацій, що представляють минуле і сьогодення полуторатисячолітнього Києва.

 

Стамбол І.І. Іван та Юрій Липи / І. Стамбол, С. Кучеренко. – Харків : Бібколектор, 2016. – 121 с.

Видання, підготовлене одеськими істориками в рік подвійного ювілею українських письменників-лікарів Івана Львовича Липи (1865-1923) та Юрія Івановича Липи (1900-1944), містять нові факти громадської, політичної, літературної та культурної діяльності батька і сина, знайдені у документах, творах, листах і спогадах Липи та їх сучасників. Оглядаючись на своє життя, І. Липа писав: "...Якби довелося наново вибирати шлях, то тільки цей і взяв би". Який саме? "...Лишень неслушно робитиме той, хто мені тільки малі завдання в життю поставить", – переконував Ю. Липа, шукаючи своє призначення. Чи знайшов? Про це шановний читач довідається з книги, яку триматиме в руках.

 

Українка Леся. Листи : 1876-1897 / Леся Українка ; [передмов. В. Агеєвої]. – Київ : Комора, 2016. – 508 с. : іл.

З ким товаришувала Лариса Косач, ким захоплювалася і з кого кпила, що читала, де бувала, чим журилася і про що мріяла, як народжувалися задуми її творів… Із листів, написаних до рідних, близького оточення і «товаришів по зброї», перед нами постає молода, енергійна, блискуче освічена українська аристократка, яка активно відстоює свої погляди, творить нові смисли і змінює світ. Уперше опублікований без вилучень, зі збереженням авторського правопису, епістолярій Лесі Українки відкриває читачам можливість по новому побачити одну з найяскравіших постатей української культури межі XIX-XX століть.

 

Україна : литовська доба, 1320-1569 / [авт. Б. Черкас та ін.]. – [Київ] : Балтія–Друк, [2016]. – 124 c. : іл.
Нові факти і документи з історії України періоду литовської доби на сторінках ДРУГОГО, доповненого і переробленого, видання «Україна: литовська доба 1320–1569». Екскурс в історію балто-слов’янських відносин, пов’язаних спільним минулим трьох народів – білоруського, литовського і українського. Попереднє видання, що побачило світ 10 років тому, стало культурним проривом, отримало високі рейтинги книжкових конкурсів і схвальні відгуки читачів. У проекті було використано близько 340 архівних документів, зроблено більше 4000 фотографій, кращі з яких потрапили на сторінки книги, створені аксонометричні зображення цікавих оборонних споруд 14-15 ст. Досліджено фонди музеїв та бібліотек близько 45 українських і литовських міст і містечок, багато знахідок (документи, експонати, портрети і т.д.) публікуються вперше. Метод синтезу, котрий використовує сучасна наука, дозволяє повніше окреслити загальну культурну спадщину двох країн - України і Литви. Ця книга – універсальний подарунок кожному, хто володіє українською мовою, прагне розширити свій кругозір, цікавиться історичним минулим нашої держави і цінує високоякісну поліграфію.

 

Соловей Е.С. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; [Національна академія наук України ; Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 239 с. : фотоіл., портр.
Дослідження оперте на широке коло архівних та бібліологічних джерел, на сучасне наукове розуміння природи поетичної творчості. Перша частина монографії — власне життєпис, друга й третя присвячені проблемам поетики Свідзінського як поета-модерніста, що зберіг водночас глибинний зв’язок із фольклорною та літературною традицією. Суттєве місце у книжці посіли компаративні студії: типологічне співвіднесення художнього досвіду поета з європейським та російським символізмом, з творчістю Б. Лесьмяна, М. Волошиа, О. Мандельштама, українських неокласиків тощо. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться українською літературою, зокрема поезією ХХ ст. 


Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : [довідник] / [М.І. Преварська]. – Київ : Велес, 2016. – 367 с. : іл., портр.
У презентованому довіднику «Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта» вміщено дані про життя і творчість діячів культури та мистецтва, просвіти: педагогів, письменників, поетів, художників, артистів, співаків, композиторів та інших, хто зробив значний вклад у розвиток нашої вітчизняної культури і освіти, популяризацію України в світі від найдавніших часів до наших днів. Це, зокрема, нариси про Христину Алчевську, Миколу Аркаса, Амбросія Бучму, Дмитра Гнатюка, Дмитра Донцова, Ліну Костенко, Івана Котляревського, Марка Кропивницького, Петра Могилу, Феофана Прокоповича, Григорія Сковороду, Василя Стуса, Наталію Ужвій, Лесю Українку, Івана Франка, Дмитра Чижевського, Маркіяна Шашкевича, Тараса Шевченка, Андрея Шептицького та багатьох інших. Довідник стане в нагоді всім, хто цікавиться культурною історією України, зокрема учням та студентам, а познайомитись з ним ви зможете, завітавши до відділу читального залу бібліотеки.

Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса. – Київ : Либідь, 2016. – 655 с.
Систематизовано типові нормативні відмінкові форми залежних від дієслів іменників, серед яких – найскладніші, суперечливі випадки дієслівного керування в сучасній українській літературній мові. Це також перша спроба повернути до активного вжитку питомі, органічні для української мови словоформи та синтаксичні конструкції, що їх забороняли або обмежували у використанні за радянської доби. Запроновані граматичні форми іменників ґрунтуються на нормах української літературної мови та сучасних здобутках теоретичного й прикладного українського мовознавства. Для широкого читацького загалу. Стане в нагоді як практичний порадник науковцям, викладачам вишів, журналістам, редакторам, учителям, аспірантам, студентам, учням і всім, хто прагне повернути українській мові національне обличчя.

  

Березень, 2017

Панченко В.Є. Кільця на древі / Володимир Панченко. – Київ : Кліо, 2015. – 558 с.

До нової книги літературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівані аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, Миколи Холодного, Юрія Андруховича... Автора цікавить складна (часом навіть химерна!) "геометрія" кілець на древі літератури, на древі індивідуальної творчості, на древі пізнання літератури,  і саме вона визначає наскрізний сюжет книги. Читацькій увазі запропоновано також розвідку про драматичну ситуацію в українській літературі на початку 1980-х рр., огляд літературної мазепіани та есей "Він не буде абияким чоловіком", присвячений дитячим літам генія - Тараса Шевченка. Видання адресовано не тільки фахівцям-філологам, а й усім, хто цікавиться складним "рельєфом" історії української літератури ХІХ - ХХ століть.

 

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : підручник для ВНЗ / Тамара Поніманська. – Київ : Академвидав, 2015. – 448 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, моральне та естетичне виховання. Окреслено загальні особливості правового, екологічного, економічного, статевого і тендерного виховання. Значну увагу приділено питанням виховання дітей у грі, в процесі навчання, а також взаємодії дошкільного закладу, сім'ї та школи в роботі з дітьми дошкільного віку. Полегшать роботу над посібником вміщені в ньому відомості про вчених, які працювали у царині дошкільної педагогіки, короткий термінологічний словник. Адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

 

Дзюба І.М. У літературі й навколо. З боргів давніх і новонабуваних / Іван Дзюба. – Київ : Либідь, 2016. – 424 с. : портр.

Колишніх «шістдесятників», мабуть, не буває. Тож автор цієї книжки чимало років поспіль щиро переймається проблемами, котрі часто-густо виходять за межі літературні, наближаючись до масштабних буттєвих узагальнень. Для широкого читацького загалу.

 

 

 

 

Качак Т.Б. Українська література для дітей та юнацтва : підручник / Тетяна Качак. – Київ : Академія, 2016. – 352 с.

Читання  дає дитині небуденні враження і теми для роздумів. А розпізнана мудрість книг допомагає їй ставати особистістю. Щоб дитина обирала цінні книги, правильно думала про них і розвивала свій літературний смак, їй потрібен кваліфікований порадник. Завжди ним є вчитель, і саме майбутнім педагогам адресований цей підручник. Він пропонує естетично вмотивовану періодизацію історії літератури для дітей та юнацтва, розкриває її особливості, методику аналізу та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів від давнини до сьогодення. Системно структурований, логічно і вправно написаний підручник стане в нагоді педагогам, дитячим психологам, фахівцям із дитячого читання, працівникам бібліотек, батькам, авторам і дослідникам творів для дітей та юнацтва. Кожному, хто переймається світом дитини, роллю в ньому книги і читання, він буде цікавим і корисним.

 

Кісельова Л. Виправдання Слова : статті про українську літературу : від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. – 234 с.

Слово постає у цій книжці як посередник між зовнішнім і внутрішнім світами, як особлива людська енергія, що втілюється у конкретних сутностях, визначаючи характер і духовне обличчя спільноти. Йдеться про онтологічну значущість та культурну актуальність слова, про формування національного «дискурсу ідентичності». Розглянуто також певні аспекти функціонування слова в літературному творі та фольклорному тексті, в історичному та міфологічному просторах. Чільну увагу приділено проблемі логодіцеї, що означає «виправдання Слова». Книжка може зацікавити не лише філологів, а й філософів, психологів, істориків; її адресовано насамперед, небайдужому читачеві, схильному до роздумів про долю слова та його роль у нашому житті.

 

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія : курс лекцій : навчальний посібник для ВНЗ / В.П. Кутішенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 125 с.

Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальною програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчання і виховання. Посібник стане у нагоді студентам педагогічних спеціальностей при підготовці до семінарських занять, до державного іспиту та під час проходження педагогічної практики.

 

Безпека життєдіяльності : підручник для ВНЗ / [О.І. Запорожець та ін.] ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 448 с.

У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров’я найближчого оточення. Для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей.

 

Соціальна педагогіка : підручник для ВНЗ / за ред. А.Й. Капської ; Міністерство освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ; Інститут соціальної роботи та управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 487 с.

Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам розширити знання про новий напрямок у науці — соціальну педагогіку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов'язаних зі створенням умов для соціального становлення особистості. Корисні знання одержать практики щодо особливостей соціально педагогічної роботи з різним контингентом дітей та молоді, які потребують допомоги, підтримки і захисту. Підручник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи.

 

Топська Н. Музика, що окрилює душу. [Дмитро Бортнянський] : [дітям середнього та старшого шкільного віку] / Неллі Топська. – Київ : ТОВ "Книжкова база "Альфа", 2016. – 48 с. : іл., портр.

Книга розповідає про життя і творчість великого українського композитора Дмитра Бортнянського. Композитор, котрий пройшов великий шлях – від півчого придворного хору до прославленого маестро. Досяг найвищого злету і в творчості, і в кар’єрі. При ньому Придворна півча капела, якою він керував майже тридцять років тримала світову славу. Сучасники композитора говорили про нього, що він підслухав співи янголів – настільки небесними та світлими були створені ним мелодії. Музика видатного композитора звучить і сьогодні, майже два століття по тому. Книга адресована учням середнього та старшого шкільного віку, всім, хто цікавиться історією української музики.

 

Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навчальний посібник / І.В. Зайченко ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 456 с.

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни “Педагогіка і методика навчання у вищій школі” і спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах різного рівня акредитації. Посібник буде корисний студентам, магістрам,  аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.

 

Демиденко А.П. Свобода - моя група крові : вибрані поезії / Андрій Демиденко. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 245 с. : портр.

До книги вибраних поезій славетного українського поета, поета національної честі з дивовижним талантом лірика і філософа Андрія Демиденка увійшли переважно новітні твори, що складають чотири розділи "Мадонно Вкраїно", "На відстані душі", "Оркестр Природи", "Я є!", в яких перед вами відкриється новий А. Демиденко у всій його мегамасштабності, багатогранності та витонченій камерності. Ця книга - чудовий подарунок усім, хто кохається в слові й любить Україну.

 

 

Лютий, 2017

Рацул А.Б. Формування в майбутніх вчителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів основної школи : [монографія] / Анатолій Рацул, Долорес Завітренко. – Київ : ТОВ "КНТ", 2016. – 201 с.

У монографії представлено результати експериментального дослідження в галузі теорії та методики професійного навчання майбутніх учителів технологій; розкрито тенденції розвитку теорії та практики формування в студентів педагогічно-індустріальних факультетів до професійної орієнтації учнів основної школи й доведено доцільність упровадження в навчально-виховний процес особистісно діяльнісного підходу; обгрунтовано зміст та педагогічні умови підвищення ефективності цього процесу в сучасних педагогічних університетах; представлено програму навчальної дисципліни "Педагогічні основи професійної орієнтації" та структуру "Профорієнтаційного кейсу вчителя технологій".

 

Бакуменко О.Д. Доброзвучна Муза / Олександр Бакуменко. – Київ : Україна, 2016. – 560 с. : портр.

До книги увійшли 34 літературні портрети відомих українських письменників, які своєю творчістю вписали яскраві сторінки в історію сучасної літератури. Цікаві спостереження автора у доступній для широкого читацького загалу формі перетворилися на філософію вишуканих літературних уподобань, де чільне місце належить психології письменницької праці.

 

 

Чухліб Т.В. Гетьмани України : війна, політика, кохання / Тарас Чухліб. – Київ : Арій, [2016]. – 480 с. : іл., портр.

Хто вони, гетьмани України, — грізні козацькі ватажки, вожді опозиційних до будь-якої влади розбійницьких ватаг, степові «польові командири» чи хитромудрі правителі держави? Скільки їх було в історії нашої країни? Хто був першим у гетьманській когорті? Коли на українських землях з’явилося слово «гетьман» і що воно означало? Як змінювалося становище володарів гетьманської булави протягом різних історичних періодів? Яким було приватне та повсякденне життя гетьманів, їхніх дружин і родин? Відповіді на ці та інші цікаві питання допитливий читач знайде у цій книзі. Розрахована на широке коло читачів.

 

Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник для ВНЗ / О.Г. Видра ; Міністерство освіти і науки України ; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 111 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу "Вікова та педагогічна психологія" студентами, які навчаються за напрямом "Технологічна освіта" спеціальності "вчитель технологій". Посібник містить авторську навчальну програму дисципліни, та ґрунтовні пояснення щодо теоретичного вивчення тем і виконання практичних завдань. До змісту матеріалів посібника (для кожного заняття) входять назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відомості (лекції), практична частина роботи, у якій запропоновані методики психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку.

 

Береза Т. Мова – не калька : словник української мови / Т. Береза, І Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. – 664 с.

Сучасний словник гарної української мови «Мова – не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.

 

Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей : [пер. з ісп.]. – Київ : Країна Мрій, 2016. – 511 с. : іл.

На сторінках цього видання ти знайдеш сотні запитань і відповідей, які дозволять тобі розширити совї знання про природу в усіх її формах, науку і техніку, історію та культуру, Землю та Всесвіт. Сотні зрозумілих та цікавих пояснень, які можуть задовольнити твою допитливість; сотні привабливих малюнків і ефектних фотографій... Велика книга запитань і відповідей - найкращий порадник на шляху пізнання. Бажаємо подолати цей шлях!

 

Пащенко М.І. Педагогіка : навчальний посібник для ВНЗ / М.І. Пащенко, І.В. Красноштан ; Міністерство освіти і науки України ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 227 с.

Навчальний посібник сприяє оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готує студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками, необхідними для ефективної роботи у новій національній школі та спрямовує досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, вміння моделювати навчально-виховний процес і формує професійну самосвідомість.

 

Українка Леся. Драматичні твори / Леся Українка ; [вступ. ст. В. Кузьменка]. – Київ : Мистецтво, 2008. –384 с. : портр.

До книжки ввійшли драматичні твори геніальної української поетеси Лесі Українки "Осіння казка", "В катакомбах", "Кассандра", "У пущі", "Лісова пісня", без яких палітра української літератури втратила б свої найяскравіші барви. Для батьків, дітей, вчителів, учнів, студентів, і всіх тих, кому подобається українська література.

 

 

Варій М.Й. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для ВНЗ / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський ; Міністерство освіти і науки України ; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 375 с.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. Висвітлено головні аспекти загальної психології, основи психології конкурентоспроможної особистості, певні соціально-психологічні аспекти груп і спілкування, а також основи педагогіки.

 

Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. Т. 1. А-І / Євген Онацький ; упоряд., наук. ред., передм. Сергій Білокінь. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2016. – 562 с. : портр.

Українська мала енциклопедія — авторський твір професора Євгена Онацького. У ньому потрактовано теми переважно суспільних наук, оскільки вони торкаються проблем української духовної культури — етики, релігії, суспільної психології і філософії, вірувань, забобонів, символіки, народної творчості, історії, літератури. У першому томі подано 1910 статей. Енциклопедія розрахована на широке коло читачів.

 

1000 фактів про Україну / [упоряд. В.М. Скляренко, В.В. Сядро ; пер. з рос. Ю.В. Максимейко]. – Харків : Фоліо, 2013. –315 с. : іл., портр.

Історія та політика, наука і техніка, мистецтво і спорт – ось далеко не повний перелік тем, що висвітлюються в цьому виданні. Ви дізнаєтесь про видатні археологічні пам’ятки – Кам’яну Могилу і Херсонес Таврійський, що увійшли до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО; про природні багатства України – мінеральні води та цілющі грязі, заповідний ковиловий степ і карпатські ліси, поклади вугілля та нафти, уранової руди та золота; про визначні наукові відкриття і технічні досягнення і, насамперед, про надзвичайних людей, які жили в нашій країні в різні часи.

 

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник для ВНЗ / Ілона Дичківська. – Київ : Академвидав, 2015. – 304 с.

У всіх сферах діяльності інновації спершу сприймаються як незвичний почин, а з часом викликають захоплення, здобувають прихильників і послідовників. У педагогічній справі їх вирізняє ставлення до дитини як до вершинної мети, на основі якого ставали реальністю на перший погляд недосяжні результати навчальних і виховних старань. До такої думки підводить матеріал підручника, в якому розкрито сутність та особливості педагогічної технології, загальні засади педагогічної інноватики та інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в дошкільній і початковій освіті інноваційні практики. Ідеться в ньому і про особистісні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам і всім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

 

Січень, 2017

Естетика : підручник для ВНЗ / Л.Т. Левчук [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 519 с.

Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглянуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики XX століття. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями естетики.

   

Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник для ВНЗ / С.Д. Максименко ; Міністерство освіти та науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 272 с.

У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації. Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.

   

Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX - початку XX століть. Ч. 1 / Ганна Врочинська. – Київ : Родовід, 2015. – 108 с. : іл.

Перевидання у Малій серії (в двох книгах) одного з бестселерів  РОДОВОДУ – дослідження Ганни Врочинської «Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть». У книзі вперше реалізовано спробу всебічного висвітлення українських народних жіночих прикрас ХІХ – поч. ХХ століть – яскравого і самобутнього явища в історії українського народного мистецтва, яке має глибокі традиції, що сформувались в розвитку багатьох видів художньої творчості: обробки каменів, металів, виробництва скла, ткацтва, вишивки, виробів з бісеру, різного роду домашнього рукоділля та торгівельних зносин з іншими країнами. Перша частина “Прикрас” розглядає художні особливості прикрас, друга – про прикраси в регіональних комплексах вбрання.

 

Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX - початку XX століть. Ч. 2 / Ганна Врочинська. – Київ : Родовід, 2015. - 108 с. : іл.

Творчий хист українських жінок, їх прагнення до краси та вміння надати вжитковим речам глибокого мистецького змісту яскраво проявили себе в пошитті та декоруванні традиційного вбрання, передовсім святкового. Доповнювали ансамбль вбрання – стрій прикрасами, які організовували його декоративні засоби в єдине ціле, надавали художньої виразності та композиційної завершеності. Саме питанням прикрас, історії їх розвитку, матеріалам, з яких вони виготовлялись, їх формам, орнаментиці, колористиці та ролі в декоративно-образній структурі жіночих строїв присвяченне дане дослідження.

 

 Помогайбо В.М. Генетика людини : навчальний посібник / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов. – Київ : Академія, 2014. – 280 с. : іл., портр.

Генетика допомогла людству розгадати важливі для його життєдіяльності проблеми. Вона відкрила шлях до пізнання і розуміння біологічних закономірностей у природі, джерел генетичної рівноваги в популяціях, чинників успадковуваності, причин спадкової і неспадкової мінливостей, спадкових порушень розвитку і захворювань. На основі її досягнень сформувалися методи запобігання спадковим патологіям і їх подолання, управління властивостями організму. З її розвитком пов'язані і нові виклики сучасній цивілізації, багато з яких виходять за межі природничих наук. Ці питання, а також загальні засади генетики людини, прикладної генетики формують структуру і зміст пропонованого навчального посібника. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, кому у своїй роботі доводиться враховувати різноманітні аспекти спадковості — педагогам, психологам, соціальним працівникам та ін.

 

Коваленко Д.І. Гроші та кредит : теорія і практика : навчальний посібник для ВНЗ / Д.І. Коваленко ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 351 с. : іл.

У посібнику викладено теоретичні та пратичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки. Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями з контролю знань студентів до кожної теми. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво». Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

 

Наливайко Н.Я.  Інформатика : навчальний посібник для ВНЗ / Н.Я. Наливайко ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". –  Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 576 c.

У посібнику викладено матеріал нормативної дисципліни "Інформатика ", з урахуванням змін, а саме: в системі вищої освіти - організації навчального процесу     за   кредитно-модульною системою; на світовому ринку програмних продуктів - появи нових версій операційної системи Windows (2000, XP, Vista) і, відповідно, нових пакетів сімейства MS Office (2000 - 2007), з їх порівняльною характеристикою та особливостями використання.   З метою полегшення сприйняття матеріалу посібник вміщує достатню кількість рисунків дампів та схем, якими забезпечується активізація навчальної діяльності читачів.       Розрахований на студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, посібник може бути корисним для викладачів та широкого кола користувачів сучасних інформаційних технологій.

 

Блюменталь К. Стів Джобс - людина, яка мислила по-іншому : біографія / Карен Блюменталь ; пер. з англ. Ірини Бондаренко. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2016]. – 287 с. : іл., портр.

Запаморочливі злети та не менш карколомні падіння комп’ютерного гуру Стіва Джобса описано в цій книзі. І все ж успіхів було куди більше. Тому людство і здригнулося від звістки про його смерть у 2011 році... Такі особистості приходять у наш світ, щоб радикально його змінити. Джобсові таке вдалося, унаслідок чого зараз живемо в ері комп’ютерів, згадуючи добрим словом піонерів цієї справи.

  

Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навчальний посібник для ВНЗ] / В.А. Русавська ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 280 с. : іл., портр.

У посібнику розглядається культура гостинності українців, яка значною мірою забезпечила духовний та інтелектуальний зв'язок чисельних поколінь наших предків, вплинула на формування етнокультурної, а згодом і національної ідентичності. Знання історії вітчизняної гостинності майбутніми фахівцями готельно-ресторанної справи важливе з огляду на її роль і значення як невід’ємного атрибуту сервісної діяльності, характерні особливості якої починають зримо виявлятися на вітчизняних теренах в XIX ст. в процесі становлення індустрії гостинності. Містить цінний теоретичний і практичний матеріал, що дозволяє зрозуміти роль гостинності як важливого чинника міжкультурної комунікації та розрахований на студентів, аспірантів ВНЗ.

 

Історія світової культури : навчальний посібник для ВНЗ / [Л.Т. Левчук (кер. авт. колективу) та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 399 с.

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття. Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, учителів.

  

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для ВНЗ / С.С. Вітвицька. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383 с. : іл.

Підручник побудований за принципом модульності. У підручнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, тести та кросворди до кожного модулю та міні-модулю.

 

 

Дзюба І.М. "Гармонія крізь тугу дисонансів... " / Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська ; [упоряд., прим. О. Пахльовської]. – Київ : Либідь, 2016. – 584 с.

Це книжка про письменника в Часі – і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко - і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів  творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов. Для широкого читацького загалу.

 


Серпень 2016

 Міхновський М. І. Суспільно-політичні твори / Микола Міхновський. – Київ : Смолоскип, 2015. – 462 с. : іл.

 Пропонуємо увазі читачів суспільно-політичні твори Миколи Міхновського (1873–1924) – відомого українського політичного та громадського діяча, правника, публіциста, основоположника, ідеолога і лідера самостійницької течії українського руху кінця XIX – початку ХХ ст. Книжка містить славнозвісну брошуру «Самостійна Україна», авторські листи, відозви, програми, численні публікації з часописів «Самостійна Україна», «Запоріжжє», «Слобожанщина», «Сніп» та ін., а також ґрунтовні статті різних авторів про життєвий і творчий шлях батька українського самостійництва. Видання буде корисним не тільки професійним історикам та політологам, а й усім тим, хто цікавиться історією та політичною ідеологією України.

 

Липинський В. К. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1. Суспільно-політичні твори (1908-1917) / В'ячеслав Липинський ; гол. ред. Я. Пеленський ; ред., авт. переднього сл. І. Гирич ; ред. О. Проценко ; Східноєвропейський дослідний інститут ім. В.К. Липинського (США) ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Український письменник : ВД "Простір", 2015. – 782 с. : портр.

Повне зібрання творчої спадщини В’ячеслава Липинського, його архіву та студій про нього заплановано у 25-ти томах, у трьох серіях: І. Твори – історичні праці та монографії, політологічні трактати та публіцистика; ІІ. Архів – листи, щоденники, записки та нотатки В. Липинського, листи різних осіб до В. Липинського, матеріали українського віденського посольства та інше; ІІІ. Студії – дослідницькі праці і матеріали про життя і творчість В. Липинського та про його рід. Кожна серія має свою власну черговість томів.

 

Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Дж. Певез ; [пер. з англ. М. Марченко ; передм. С. Куртуа] ; Український інститут національної пам'яті. – [Київ] : [К.І.С.], [2001]. – 320 с. : іл.

Метою партнерів проекту було створення читанки, що приверне увагу нинішньої європейської молоді до недавньої історії Європи, силоміць розділеної лише одне покоління тому. З цією метою партнери зібрали 30 дивовижних історій людей з 16 європейських країн, що зазнали тоталітаризму. Це розповіді про сміливців, які протистояли тоталітаризмові та загинули, а також про тих, кому пощастило вижити. Це історії дітей, студентів і дорослих, жінок і чоловіків, людей різних занять – селян, робітників, учителів, лікарів, інженерів, письменників, художників, політиків, військових, партизанів і священиків. Це історії людей різних віросповідань і культур – католиків, протестантів, юдеїв, циган, мусульман і атеїстів. Ці розповіді сповнені надзвичайного суму через незмірні страждання, що їх завдали фанатичні орударі, поборники та підсобники тоталітаризму таким же людям, як і вони. Але водночас вони оспівують любов до свободи, людську гідність, несхитність, сміливість, віру та відданість головним людським цінностям.

 

 Іванущенко Г. Сумчани в боротьбі за волю : 10 біографій / Геннадій Іванущенко ; Державний архів Сумської області ; Центр досліджень визвольного руху. – Київ : [Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи], 2015. – 192 с. : іл., портр.

У книзі подані біографії десяти уродженців Сумщини, героїв і подвижників Українського визвольного руху, які присвятили своє життя захисту рідного краю від іноземної окупації. Це – військові, науковці, громадські діячі, чиї імена донедавна не були відомі широкому загалу. Книга призначена для широкого кола читачів: істориків, краєзнавців, вихователів, студентів, учнів.

 

Усна історія російсько-української війни (2014-2015 роки). Вип. 1 / [за ред. В. Морока] ; Український інститут національної пам'яті ; Запорізький національний університет. Історичний факультет ; Запорізька обласна державна адміністрація. Департамент культури, туризму, національностей та релігій. – Київ : К.І.С., 2015. – 176 с. : іл.

У збірнику наведено результати опитувань учасників війни на Сході України 2014-2015 рр. дослідниками історичного факультету Запорізького національного університету. До першого випуску серії увійшли спогади бійців 79-ї та 55-ї бригад Збройних сил України, військовослужбовців Національної гвардії України, представників запорізької Служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів. Інтерв’ю доповнені фотографіями та картами зони бойових дій. Для дослідників, студентів та усіх, хто цікавиться перебігом військового конфлікту на Донбасі. Російською та українською мовами.

 

Вальчишин  А. Виграти вибори : покрокова інструкція / Андрій Вальчишин, Петро Охотін. – Київ : Смолоскип, 2015. – 160 с.

Книга «Виграти вибори: покрокова інструкція» описує усі етапи виборчої кампанії: від старту до перемоги. У ній автори діляться власним досвідом організації виборчих кампаній та політичного консультування кандидатів. Цільова аудиторія книги – кандидати в депутати, претенденти на посаду міського голови, менеджери виборчих кампаній та працівники штабів, політичні радники та консультанти. Книга буде однаково цікавою як досвідченим політикам, так і тим, хто починає власну політичну кар’єру.

 

Липень 2016

"І в смерті з рідним краєм поріднюсь". Василь Стус і Вінниччина / [упоряд. Н.Ю. Гнатюк, Т.Г. Ковальський]. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2011. – 528 с. : іл., портр.

До книжки ввійшли вірші, уривки з листів видатного українського поета, політвязня, Героя України Василя Стуса, присвячені рідному Подільському краєві (народився 6 січня 1938 р. В с. Рахнівка Гайсинського району на Вінниччині). Тут вміщені також статті, спогади про нашого видатного земляка, поетичні присвяти йому. Видання розраховане на учнів загальноосвітніх шкіл, учителів, студентів, викладачів і всіх шанувальників українського слова.

 

Щоб жити. Розуміючи Київ : благодійна книга спогадів / [Л.І. Потіщук та ін.]. – Київ : Самміт-Книга, [2015]. – 192 с. : іл., портр.

Ця книжка – робота двадцяти двох літніх авторів. Їхні розповіді, історії, унікальні спогади стали своєрідним літописом Києва минулого століття. Це життя з перших вуст – саме таке, яким його бачили та відчували прості мешканці. У книжці ви знайдете неймовірно цікаві та емоційні історії про дорогі серцю найстарших киян місця столиці. Вони прекрасно передають атмосферу Києва різних років – від довоєнних 30-х до пострадянських 90-х. Кожен розділ книги – це окремий фрагмент історії, який розкриє перед читачем розвиток міста, зміну епох, поглядів киян…

 

Француженко-Вірний М. Заокеанські письменники України / Микола Француженко-Вірний. – Київ : Смолоскип, 2015. – 312 с. : портр.

Видавництво «Смолоскип» продовжує знайомити своїх читачів із творчим доробком Миколи Француженка-Вірного, відомого в діаспорі публіциста і журналіста. Цього разу пропонуємо збірку його статей про понад двадцять вітчизняних письменників і науковців-літературознавців, які, опинившись за кордоном фізично, духовно залишалися в Україні. Видання стане у пригоді студентам, викладачам, широкому колу зацікавлених осіб.

 

 

Костюк Г. О.  Вибрані праці : у 5 т. Т. 1. Літературознавство ; Критика / Григорій Костюк ; упоряд. Надія Баштова ; Українська вільна академія наук ; Національна академія наук України ; Інститут літератури ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2015. – 974 с. : портр.

Перший том видання у п’яти томах літературознавчих та історико-публіцистичних праць Григорія Костюка (1902–2002) — українського літературознавця та суспільно-громадського діяча, охоплює тексти наукових розвідок і статей, які у всій повноті представляють літературознавчу концепцію вченого і його позицію в історико-літературному поступі української діаспори. Зокрема, це стаття-огляд «На магістралі історії», де Г. Костюк розглядає художньо-мистецький розвиток українського письменства упродовж 50-ти років (1917–1967), «З літопису літературного життя в діаспорі», «Проблеми літературної критики», «Доба і письменник» та ін. Уперше публікується нарис «Українська література до революції  1917 року. Основні лінії ідейно-мистецького розвитку (Спроба періодизації)», що зберігся в особистому архіві Г. Костюка, і є, ймовірно, частиною його ширшої праці «Основні проблеми періодизації історії української літератури (Спроба нового трактування)». Подано також історико-літературні портрети письменників В. Винниченка, М. Хвильового, І. Багряного, Ю. Яновського.

 

Тычина А. Г. Украина. Запад. Восток : путеводитель : [достопримечательности, музеи, экскурсии, фестивали, отели, рестораны, кафе] / Андрей Тычина. – Харьков : Фолио, 2016. – 249 с. : ил., портр.

Путеводитель «Украина. Запад. Восток» является продолжением совместного проекта журнала «Вести. Репортер» и известного журналиста и телеведущего Андрея Тычины, начало которому положила публикация издательством «Фолио» путеводителя «Украина. Центр. Юг». Интерес к внутреннему туризму в Украине растет с каждым годом. Наш путеводитель предназначен для людей, которые любят самостоятельно планировать путешествия, открывать для себя новые маршруты и места. Автор этой книги за рулем машины проехал тысячи километров и рассказал не только о достопримечательностях и памятниках, но и о состоянии дорог, по которым туристам придется добираться до цели путешествия. Кроме того, автор предоставляет подробную информацию о музеях, гостиницах, местах отдыха и развлечений, указав ориентировочную стоимость псещения этих мест. Книга иллюстрирована фотографиями автора.

 

 Червень 2016

Козлов  Д. А. Герои современной Украины. Истории преодоления : социально-патриотический проект ЦИАКР / Дмитрий Козлов. –  [Киев] : Лаборатория анализа личности : Центр исследований армии, конверсии и разоружения, 2016. – 96 с. : ил., портр.

«Герои современной Украины. Истории преодоления» является вторым выпуском социально-патриотического проекта Лаборатории анализа личности ЦИАКР, направленным на поддержание на высоком уровне морально-боевого духа украинских сил обороны, создание альтернативных возможностей реабилитации военнослужащих и членов их семей, пострадавших от российско-украинской войны 2014 – 2015 годов. В данной брошюре использованы технологии и опыт современной военной психологии, альтернативной медицины и психорегулирующих методов воздействия на психику. Однако главным остается опыт непосредственных героев этой книги – людей, которые сумели преодолеть тяжелейшие последствия войны и личные трагедии. Эти примеры призваны помочь всем, кто столкнулся с подобной ситуацией и стремится обрести новый смысл жизни.

 

Дочинець М.  Лис. Віднайдення загублених слідів : роман / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2013. - 288 с.

 Роман Мирослава Дочинця про чоловіка незвичайної долі й унікального хисту, який шукає в провинції свої загублені сліди, а знаходить сенс життя, нові цінності й нове кохання. Роман читається на одному подиху, залишаючи відчуття подарованої долею любовної пригоди. Тут є все – шляхетний стиль, тонка дотепність, призабутий романтизм, детективна інтрига, непідробна читабельність.

 

 

 

Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави : збірник науково-експертних матеріалів / [С.І. Здіорук та ін.] ; Національний інститут стратегічних досліджень. –  Київ : НІСД, 2015. – 103 с.

До збірника включено аналітичну доповідь «Безпекові виміри гуманітарної політики України», а також виступи учасників круглого столу «Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави», проведеного в Національному інституті стратегічних досліджень. Під час дискусії експертами обговорено низку важливих проблем. Зокрема щодо вияву російської експансії в інтелектуально-культурному просторі України; завдання української освіти і науки в контексті зміцнення національної безпеки; шляхів реформування національної культурної сфери; концептуальних засад державної політики у сфері свободи совісті та свободи релігії в умовах ескалації зовнішніх загроз тощо. Збірник розрахований на широку читацьку аудиторію: політиків, науковців, державних управлінців, викладачів, представників інтелектуальних кіл громадянського суспільства.

 

Гаман В. Знайти людину : роман / Віктор Гаман. - Киев : Логос, 2009. - 556 с. : портр.

Роман пронизує тривога за знеціненням у наш час одного з найсвятіших почуттів - любові. Події у книзі розгортаються на широкому історичному тлі з його добром і злом. Вперше у своїй творчій практиці автор спробував застосувати деякі із вчення Фрейда.

 

 
 

Шинкарук  С. В. Супершоу / Сергей Шинкарук. – Киев : Журнал "Радуга", 2013. –  271 с.

В этой книге веселые, остроумные, а подчас и грустные (ведь нередко смеемся, чтобы не плакать) повести и рассказы о нашей жизни вчера, сегодня и о той, которая, может быть, будет завтра. Короче, очень интересное и полезное чтение (смех продлевает жизнь!) от одного из сценаристов «Студии «Квартал -95».

 

 

 Травень 2016

Мойсей українського Духа / [авт.-упоряд. О.Д. Михайлюк]. – Львів : Артклас, 2015. – 560 с. : іл., портр.

Автор-упорядник підготувала та зібрала, представлені священнослужителями, дослідниками, істориками та мистецтвознавцями науково-історичні та мистецькі, монографічні матеріали й документи про уні­кальну Особистість, одну з найвизначніших в історії українського народу XX століття - Вселенську постать Князя Української Церкви, Велетня Церковника, видатного українця Митрополита Андрея Шептицького. Наш священний обов’язок пізнавати й поширювати дороговкази Митрополита Андрея, його Пастирські листи, послання, місійні діяння та харитативний спадок, які є вельми актуальними для нинішних і прий­дешніх поколінь українців.

 

Довженко О. П. Щоденникові записи / Олександр Довженко ; [післям. О.В. Красовицького]. Харків : Фоліо, 2015. 720 с. : іл., портр.

Ця книга — найбільш повна публікація щоденникових записів Олександра Петровича Довженка (1894—1956) за період з 1939-го по 1956 р., де він фіксує основні події свого особистого і творчого життя, починаючи з виходу на екрани фільму «Щорс» (1939) і до завершення роботи над сценарієм «Поема про море» (1956). Докладно описані історичні події, свідком яких був О. П. Довженко: приєднання Західної України до СРСР, початок Великої Вітчизняної війни, відступ армії та окупація України німецькими військами, визволення України (Харкова, Києва), післявоєнні роки, смерть Сталіна і зміни в житті країни, що потім відбулися. Автор також розповідає про зустрічі зі своїми сучасниками, у тому числі державними діячами й митцями Радянського Союзу і України, розмірковує про минуле і майбутнє. Саме сторінкам щоденника О. П. Довженко довіряв свої найпотаємніші творчі плани, розробки сценаріїв «Україна в огні», «Мічурін», оповідання і незавершений роман «Золоті ворота». Текст записів переданий в авторському викладі російською та українською мовами, максимально дбайливо збережені особливості індивідуальної мови автора, складено Іменний покажчик. Видання призначено не тільки для мистецтвознавців, але і для всіх, хто цінує і цікавиться творчістю видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Петровича Довженко.

 

Історія України в особах: ХІХ століття / [авт. кол. В.С. Шандра та ін.]. Київ : Україна, 2015. 367 с.

До книги увійшли нариси про видатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в українській історії ХІХ-го століття. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

 

 

 

 

Драй-Хмара М. П. Твори / Михайло Драй-Хмара ; [упоряд. і прим. С.А. Гальченка] ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України ; Українська Вільна Академія Наук (США). – Київ : Наукова думка, 2015. – 711 с. : портр.

У книзі вміщено поезії та поетичні переклади, літературознавчі праці, статті, рецензії, матеріали наукової діяльності, щоденник 20-х років і листування М. Драй-Хмари. Видання розраховане на філологів, істориків, учителів та широкий читацький загал.

 

 

Савченко Н. В. Сильне ім'я Надія / Надія Савченко. – Київ : [Юстініан], 2015. – 327 с. : іл.

Ця книга – один великий і живий лист до українців. Лист із російської в’язниці, яка вже понад рік тримає ту, що стала символом нескореної української нації. Так хто ж вона, Надія Савченко? Яка вона? Що з того, що ми знаємо про неї, правда, а що вже стає легендою? Вона відповість вам сама на сторінках цієї книжки. У притаманній їй емоційній манері, пригадуючи навіть дрібні, але важливі події зі свого життя, з яких і були сплетені її характер, вдача, незламність. В тексті зберігаються особливості авторського письма.

 

Квітень 2016

Гайдуцький П. І. Незалежна економіка України / Павло Гайдуцький. – Київ : [ТОВ "Інформаційні системи"], 2014. – 528 с. : фотоіл., схем.

У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки незалежності, а також питання модернізації українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладений у назві книги, означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських і європейських викликів. Для науковців, політологів, аспірантів, студентів і широкого кола читачів, яких цікавлять питання економічної політики та державного будівництва.

 

Молдован О.О. Стратегія реформування системи державних фінансів України : завдання, пріоритети, механізми : аналітична доповідь / О.О. Молдован ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 46 с.
           
Наразі в Україні сформувався вакуум у питанні стратегічного планування реформ у системі державних фінансів. Проте без наявності чіткого та системного плану дій провести глибокі та ефективні реформи в даній сфері за тих складних умов, у яких сьогодні перебуває Україна, практично неможливо. У зв’язку із цим у роботі актуалізоване завдання щодо формування засад стратегії нового етапу реформ системи державних фінансів. Увагу сфокусовано на Новій моделі державного управління, яка може стати основою для проведення таких реформ в Україні. Розглянуто фундаментальні проблеми нинішньої моделі системи державних фінансів, зокрема основні вади бюджетної системи, податкової системи, а також політики управління державним боргом. На основі ідентифікованих проблем сформовано пріоритети нового етапу реформи системи державних фінансів. Обґрунтовано конкретні заходи щодо їх реалізації з урахуванням актуалізації нових викликів перед Україною. Для економістів, фахівців у сфері державного управління та управління державними фінансами.


Кочемировська О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналітична доповідь / О.О. Кочемировська ; Національний інститут стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2014. - 106 с.
           
Надано оцінку наявних проблем, що накопичилися у сфері державного управління розвитком людського капіталу та подолання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. Проаналізовано роль і місце інституцій державного управління, роботодавців, освітньо-наукової сфери та працівників у системі формування, розвитку і збереження трудового потенціалу. Увагу акцентовано на тому, що вирішення зазначених проблем можливе лише за умов системного визначення стратегічних цілей і завдань розвитку держави з урахуванням принципів гідної праці, пріоритетів промислово-економічної, соціальної, демографічної, освітньої та наукової політики.

Для науковців, органів державної та виконавчої влади, а також усіх, хто цікавиться проблемами гідної праці та функціонування ринку праці.


Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналітична доповідь / [Я.А. Жаліло та ін.] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 116 с.
Досліджено особливості макроекономічної ситуації в Україні протягом 2013 р., зроблено висновки щодо особливостей еволюції післякризової моделі економічного розвитку в умовах поширення депресивних тенденцій. Оцінено ризики та перспективи подальшої економічної динаміки, сформульовано основні характеристики та орієнтири побудови нової економічної моделі для України.

 

Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : збірник науково-експертних матеріалів / [за заг. ред. С.І. Здіорука] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 122 с.
У збірнику представлено наукові доповіді й експертні оцінки, виголошені під час міжнародного семінару з теми «Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи», проведеного в Національному інституті стратегічних досліджень. Учасниками проаналізовано місце та роль освіти й науки в інноваційному розвитку сучасного суспільства, розглянуто проблеми модернізації освітньо-наукової системи України в контексті інтеграції до європейського інтелектуального простору. Розраховано на працівників органів державної влади, політиків, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, представників інтелектуальних кіл громадянського суспільства


Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналітична доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 152 с.
Проаналізовано сучасний стан і можливості ефективного використання інноваційного потенціалу промисловості, розкрито інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку, визначено напрями державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів, а також пріоритетні напрями та інструменти інноваційного розвитку у стратегії модернізації промисловості України.

Березень 2016

Сверстюк Є.О. Світлі голоси життя : [есеї, літературознавчі статті] / Євген Сверстюк ; [передм. І. Кошелівця]. – Київ : КЛІО, 2014. – 767 с.

До книги вибраного ввійшли есеї та літературознавчі статті, писані протягом півсторіччя. Автор згадує не лише добре знані імена, а й імена непересічних людей, з якими доля звела його на тернистому життєвому шляху в часи неволі і в умовах свободи. Ці імена є тими світлими голосами, які, попри похмуре обличчя доби великого знецінення людини, животворили культуру, розширювали сферу добра, сповідували неперебутні істини й найвищі вартості, дзвінко відлунюючи у наснажених, шляхетних і хоробрих серцях кожного покоління. Видання адресоване широкому колу читачів.

 

Кінорежисер світової слави : [збірник статей] / [упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Логос, 2013. – 215 с. : іл., портр.

"Своєрідна творчість Довженка, його філософські погляди, життєва і творча доля постійно привертають до себе увагу. Про це засвідчує поява нових досліджень, зокрема, пов’язаних з його раннім фільмом "Звенигора", якому виповнилося 85 років, і публікації раніше недоступних архівних матеріалів, що проливають світло на факт постійного нагляду секретних служб за Довженком, показують брутальне втручання чиновників у його творчість. До збірника увійшли також огляди праць про Довженка зарубіжних дослідників та науковців України."

Боженко С. Родом з Микільської Слобідки / Святослав Боженко. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2015. – 104 с. : іл.

У книзі йдеться про долю родини українських інтелігентів, яким судилося пережити революційні потрясіння, більшовицькі репресії, нацистську окупацію рідного Києва, тяжку працю в Німеччині, повоєнні табори переміщених осіб, а наостанку пожити за океаном.

 
 

 

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. Сергій Павленко ; Український інститут національної пам'яті [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 1054 с.

У книзі «Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах» вміщено царські розпорядження, універсали, листи гетьмана, кореспонденцію російських та українських урядовців, спогади сучасників подій, що відбувалися протягом 1687-1710 рр. і безпосередньо впливали на життя України. У збірці джерельних матеріалів також представлені акти місцевого самоврядування, церковні грамоти. Видання розраховане на істориків, військовиків, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

Дитина із сенсорними порушеннями : розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць. Вип. 5 / [за ред. А.А. Колупаєвої] ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – 171 с. : іл.

Матеріали випуску висвітлюють актуальні проблеми сучасної сурдопедагогіки та тифлопедагогіки: діагностика порушень, організація комплексної допомоги дітям та їх родинам, зміст освіти та його реалізація у закладах різного типу, інноваційні педагогічні технології роботи з дітьми різного віку, історичні аспекти розвитку системи освіти дітей із сенсорними порушеннями.Збірник адресований науковцям, викладачам вищих педагогічних закладів та інститутів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, педагогам, студентам педагогічних навчальних закладів, батькам дітей із сенсорними порушеннями, широкому колу читачів, зацікавлених проблемами сучасної сурдопедагогіки, тифлопедагогіки.

 
 

Лютий 2016

Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві : [архітектура, скульптура, живопис, графіка]/[упоряд. Ю.В. Белічко]. - Київ : Мистецтво, 2015. - 287 с. : іл.

Древній Київ з X століття - столиця могутньої східноєвропейської держави Київська Русь. З тих часів одне з найкрасивіших міст на берегах сивочолого Дніпра славиться своїми неповторними храмовими спорудами, монастирськими комплексами, старовинними громадськими будівлями, ландшафтними парками, садами, скверами. В буремних багатовікових подіях історії, що випали на долю міста, Київ змінював своє обличчя, зберігаючи крізь століття пам'ять про багатобарвну минувшину у видатних творах мистецтва - архітектурі, скульптурі, живописі, графіці. Неповторна краса Києва надихала як вітчизняних, так і зарубіжних митців на створення унікальних творів образотворчого мистецтва, в яких зафіксовано довершені архітектурні та природні ансамблі міста від XII ст. до сучасності. Ілюстративний ряд видання дає змогу не лише ознайомитися з історією столиці незалежної України, а й простежити розвиток українського мистецтва.

Розраховано на істориків, архітекторів, мистецтвознавців і широке коло читачів.

 

Адвокатура України : забуте і невідоме / [за ред. І.Б. Василик] ; Національна асоціація адвокатів України ; Центр досліджень адвокатури і права. - Київ : КВІЦ, 2014. - 380 с. : іл.

Вперше опубліковано фрагменти кримінальних справ та оригіналів документів ХУІ ст., відомості про адвокатські династії Волині другої половини ХУІІ ст. та про монастирських стряпчих Києво-Печерської лаври.

 

Небесна сотня : [книга-реквієм] / [упоряд. О. Трибушна, І. Соломко]. - Харків : Фоліо, 2015. - 206 с. : фотоіл., портр.

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, які віддали найцінніше — своє життя — заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні. Герої цієї книги — звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні — заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла». Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях українців. Вона — німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською державою.

Слово на сторожі нації / Микола Жулинський. - Київ : Український письменник, 2015. - 1014 с.

Книга «Слово на сторожі нації» - це добірка влучних літературно-критичних робіт, есеїв та мемуарів, присвячених всім тим, хто свого часу доклав зусиль до українського націєтворення, хто стояв на сторожі слова і словом завойовував нові вершини, відстоював своє майбутнє і майбутнє своєї країни.

 

 

Сучасна українська проза : антологія / упоряд. Олександр Петруша. - Київ : Книга, 2015. - 318 с. : іл.

Пропонована читачеві антологія творів українських літераторів – це жива і безпосередня розмова авторів з читачами про найнеобхідніше, хвилююче, що відбувається зараз, тут і з нами, де співрозмовники – сучасники, друзі, громадяни нової, молодої України. Проза молодих і зрілих, аматорів та професіоналів літературних порталів, переможців та лауреатів літературних конкурсів, представлена у збірнику, обов’язково знайде свого читача.

 

Січень 2016

Рудько, Г. І.  Україна, яку ми втрачаємо / Г.І. Рудько. - Чернівці : Букрек, 2015. - 278 с. : іл., мап.

Про те, як людина в результаті нераціональної техногенної діяльності руйнує довкілля, де жити нашим нащадкам, як запобігти зсувам, повеням та іншим екологічним лихам – про це книга знаного в Україні і за рубежем ученого Георгія Рудька. Вона є своєрідним застереженням від можливих небезпечних аномалій. На вагомому науковому матеріалі автор доводить, що забезпечення екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистем стане можливим при впровадженні стратегії стало­го розвитку нашої держави. Для широкого кола читачів.

 

 

 

 Сергій Параджанов і Україна : [збірник статей і документів] / [упоряд. і ред. Л.І. Брюховецька]. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - 288 с. : фотоіл.

Сергій Параджанов залишив яскравий слід у світовому кіно. З 1952 по 1973 рік він з невеликими перервами жив в Україні та працював на Київській кіностудії ім. О. Довженка, де був лідером незалежного мистецького середовища, що сформувалося в часи “відлиги”. У збірнику “Сергій Параджанов і Україна” розглянуто широкий комплекс питань, як творчого, так і соціально-політичного характеру. В наукових дослідженнях автори розглядають своєрідність творчого стилю постановника “Тіней забутих предків”, “Саят-Нови” та нездійсненого фільму “Київські фрески”, роль образотворчого мистецтва в його режисурі, тогочасний мистецький контекст. Ті, кого цікавить доля Параджанова та причини його арешту, зможуть познайомитись із розсекреченими архівами КДБ, а також сторінками “Щоденника” Святослава Іванова, Голови тогочасного Держкіно України. Цінними є спогади Марти Дзюби, Івана Дзюби, композитора Мирослава Скорика та інших людей, які спілкувалися з режисером. Завершують книгу думки Параджанова, висловлені в Києві після прем´єри в Києві фільму “Ашик-Керіб”.

  

 

 Мойсей українського Духа / [авт.-упоряд. О.Д. Михайлюк]. - Львів : Артклас, 2015. - 560 с. : іл., портр

 Автор-упорядник підготувала та зібрала, представлені священнослужителями, дослідниками, істориками та мистецтвознавцями науково-історичні та мистецькі, монографічні матеріали й документи про уні­кальну Особистість, одну з найвизначніших в історії українського народу XX століття – Вселенську постать Князя Української Церкви, Велетня Церковника, видатного українця Митрополита Андрея Шептицького. Наш священний обов’язок пізнавати й поширювати дороговкази Митрополита Андрея, його Пастирські листи, послання, місійні діяння та харитативний спадок, які є вельми актуальними для нинішніх і прий­дешніх поколінь українців.

 
 

 

 Мензатюк, З. Дива українських храмів : [для середнього і старшого шкільного віку] / Зірка Мензатюк. - Чернівці : Букрек, 2015. - 120 с. : іл. 

 Ця книжка, адресована юним читачам, розповідає про найвідоміші українські церкви та монастирі. У легкій доступній формі вона показує особливості сакрального мистецтва, різні стилі церковної архітектури, пояснює будову іконостаса, ознайомлює з чудотвор­ними іконами України, зі славними діяннями церковних братств, з українськими святими.Тут багато легенд та переказів про дива, які траплялися в церквах. Оповіді подаються в хронологічній послідов­ності за часом спорудження храмів. Для середнього і старшого шкільного віку.

 

 

2015 рік

Історія України в особах: ХІХ століття / [авт. кол. В.С. Шандра та ін.]. - Київ : Україна, 2015. - 367 с.

До книги увійшли нариси про видатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в українській історії ХІХ-го століття. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

 

 

 

Руїна / [упоряд. і передм. О.І. Гуржія]. - Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2015. - 431 с.

Ця книга охоплює події в Україні другої половини XVII століття, що увійшли в її історію під назвою «Руїна». До видання включені прозові твори, історичні дослідження, документальні матеріали, котрі яскраво характеризують одну із найтрагічніших сторінок історії нашої держави. Книга доповнена хронологією, картою того часу, примітками. Розрахована на широке коло читачів.

 

 

Самі про себе : автобіографії українських митців 1920-х років / упоряд. Р. Мовчан ; Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - Київ : КЛІО, 2015. - 638 с.

Цей документальний збірник підготовлено на основі архівних матеріалів, раритетних видань. Усього репрезентовано 105 українських митців, чиї автобіографи пощастило розшукати і вони виявилися цікавими. Більшість із них публікуються уперше, і майже всі датовані 1920-ми роками. Книжка покликана стати надійним помічником для науковців, викладачів, студентів, зацікавлених читачів у пізнанні й дослідженні складної, неоднозначної доби «Розстріляного відродження», образ якої вона доповнить та увиразнить багатьма невідомими персоналіями, фактами, деталями, автентичним колоритом.

 

PR та маніпуляції : практичний словник / Наталя Яцко. - Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2015. - 471 с.

Практичний словник Наталі Яцко включає визначення та пояснення базових термінів з комунікації, психології, логіки, політології, управління, маркетингу та реклами, а також різного роду маніпулятивних практик. Уважне знайомство зі словником допоможе читачеві зорієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, зрозуміти їх витоки та призначення і відчути себе впевненіше з точки зору власного вибору у спілкуванні з зовнішнім світом.

 

Пилип Орлик / І. Коляда, С. Коляда, О. Кирієнко. - Харків : Фоліо, 2015. - 122 с.

Пилип Степанович Орлик (1672—1742) — військовий і політичний діяч, дипломат, гетьман України в еміграції, сподвижник І. Мазепи і продовжувач його справи у боротьбі за державний суверенітет Гетьманщини. Автор «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького». Він став символом нескореності й боротьби за волю свого народу. Навряд чи якась національна справа мала такого освіченого, талановитого й вірного її представника, як Пилип Орлик. Діяльність гетьмана, безперечно, становить одну з найважливіших сторінок державної та військової історії України.

 

Комерційна діяльність : підручник / П.Ю. Балабан [та ін.] ; за ред. П. Ю. Балабана ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад Укооспілки Полтавський університет економіки і права ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2015. – 451 с.

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузей народногосподарського комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг. Особливий акцент у підручнику робиться на об’єктах і суб’єктах комерційної діяльності, сучасних проблемах організації господарських зв’язків з виробниками та постачальниками товарів, формуванні асортименту товарів у каналах товаропросування. Висвітлені питання комерційної діяльності в гуртовій та роздрібній торгівлі, електронній та біржовій торгівлі, торгівлі на аукціонах, конкурсах, тендерах, комерційно-посередницькій діяльності. Розглянуті проблеми ефективності комерційної діяльності, управління комерційними ризиками в торгівлі.

 

Правознавство: цікаве і мудре : навчальний посібник / Валеріан Молдован, Руслан Кацавець ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2015. – 256 с.

Посібник містить матеріали, які допомагають розвивати і систематизувати знання, самостійно їх набувати, використовувати на практиці. Це різні види дидактичного матеріалу, зокрема, висловлювання античних мудреців та блискучих риторів, афоризми відомих людей стародавнього і сучасного світу. Наголошено на висловах з Римського права. Заслуговують уваги навчальні ігри, вікторини, конкурси, що є досить важливим засобом розвитку логічного мислення, інтелекту, власного бачення.

 

 

Економіка торгівлі : навчальний посібник для ВНЗ / Н.О. Власова [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Харків : Світ Книг, 2015. - 472 с.

Системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку торговельної галузі у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у торгово-технологічних процесах та управлінні окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні механізми функціонування різноманітних суб’єктів торговельної діяльності. Наведено методичні підходи до планування поточної діяльності та обґрунтування бізнес-планів розвитку підприємств торгівлі.

 

 

Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навчальний посібник для ВНЗ / С.В. Шевчук ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2015. – 447 с.

Мета пропонованого посібника – допомогти державним службовцям досконало, ґрунтовно оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів. Посібник написано відповідно до Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації» ДСТУ 4163-2003 та «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» ДСТУ 2732-2004. У посібнику послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, який знайомить змовними нормами офіційно-ділового стилю, подано зразки організаційних, довідково-інформаційних, обліково-фінансових та інших документів. Особливу увагу приділено усному діловому спілкуванню. Перевірити засвоєні знання допоможе рубрика «Перевірте свої знання». Посібник стане у пригоді всім, хто не байдужий до української мови й хоче оволодіти мистецтвом ділового спілкування.

 

Теорія держави і права : підручник / А.Д. Машков ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Дакор, 2015. - 491 с.

Підручник "Теорія держави і права", підготовлений відповідно до програми вивчення дисципліни «Теорія держави і права». Автор видання Машков А.Д. дотримувався єдиних методологічних засад та певного типу праворозуміння. Підручник дозволяє сформувати чітке та всебічне уявлення про основи теорії, що панує в сучасному українському правознавстві. Рекомендовано вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. Підручник розрахований на студентів юридичних ВНЗ, аспірантів, викладачів.


Крутенко Н.Г. Анна Ярославна = Anne de Kyiv : [історико-літературна мистецтвознавча розвідка] / Н. Крутенко ; [переклад французькою мовою М. Маурітсcона, Д. Чистяка]. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2011. – 140 с. : іл.

Анна Ярославна — донька великого князя руського Ярослава Мудрого, дружина французького короля Генріха І Капета.Та не принцесою і навіть не королевою найперше була Анна, а земною жінкою, яка любила, страждала, була здатна на сильні почуття та рішучі вчинки. Їй належить історична роль постання авторитету Русі-України на франкській землі ще в далекому XI столітті.Книжка Наталії Крутенко — перше ґрунтовне дослідження життя Анни Ярославни. Авторка пропонує цікаву розмову про непросту долю французької королеви слов’янського походження. Вперше в контекст життєпису вводяться питання ґенеалогії королеви Анни, долі її бібліотеки. Знайому тему виведено на новий рівень осмислення. В ній усунено ряд помилок, якими й до сьогодні рясніє життєпис коронованої киянки. Книжку проілюстровано творами образотворчого мистецтва, серед яких чимало раритетних, досі ніде не репродукованих (зокрема мініатюра з «Великих Французьких Хронік» із зображенням Анни Ярославни у колі сім’ї, 1460 р.). Подано авторську атрибуцію графічних портретів королеви досі не відомого авторства європейських митців XVІІ-ХІХ ст. У другій частині видання подано скорочений виклад книжки, перекладений французькою мовою. Для широкого кола читачів.

 

 Дзюба И. М. "Кавказ" Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого / Иван Дзюба. – Киев : Университетское издательство ПУЛЬСАРЫ, 2011. – 118 с. : портр.

Книга починається поемою "Кавказ" мовою оригіналу і в перекладі російською мовою. Передмову до першого видання написав відомий правозахисник Сергій Ковальов. Друге видання доповнено передмовою Івана Дзюби. Поему "Кавказ" написано восени 1845 р. Не багато поетичних творів стільки часу не втрачали своєї злободенності й моральної гостроти. Чому кавказький рефлекс став невід’ємною частиною політичного і духовного життя Росії? На це запитання відповідає Іван Дзюба у своїй книзі, спираючись на історичні джерела, порівнюючи погляди російських літераторів і Тараса Шевченка на кавказькі злочини імперії. Книга адресована всім мислячим читачам, не оминаючи читача російськомовного.

 

 

Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика : навчальний посібник / Ольга Олійник. – Київ : Кондор, 2010. – 166 с.

Наш час – час активних, заповзятливих, ділових людей. Людина, що володіє риторичними навиками і уміннями, відчуває себе впевнено за різних обставин побутового, соціального, ділового і професійного спілкування. На основі аналізу й узагальнення вітчизняних і зарубіжних джерел пропонуються рекомендації, поради, які дозволяють розв’язувати реальні проблеми і завдання у царині риторики ділового спілкування. Книга буде корисною для тих, хто бажає опанувати велике мистецтво усного слова.

 

 

 

Греченко В.А. Історія української культури : навчальний посібник для ВНЗ / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2015. – 351 с.

У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури. На широкому фактичному матеріалі розкриваються основні тенденції поступу освіти, науки, літератури та образотворчого мистецтва в Україні. Для викладачів курсу «Історія української культури», студентів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться здобутками рідної культури.

 

 

 

Кожушко Л.Ф. Управління проектами : навчальний посібник для ВНЗ / Л.Ф. Кожушко, С.М. Кропивко ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Київ : Кондор, 2015. – 386 с.

У навчальному посібнику детально висвітлено зміст фаз життєвого циклу проекту, розглядаються питання економічного обгрунтування, структуризації та планування проектів, а також управління якістю, ризиками, людськими ресурсами, контрактами та закупівлями в інвестиційних проектах. Посібник містить 36 додатків, які дають можливість краще зрозуміти документальне супроводження всіх фаз життєвого циклу інвестиційного проекту та державних закупівель. Цей посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей, науковців, викладачів, підприємців, спеціалістів, які займаються підготовкою та здійсненням інвестиційних проектів.


Історія України : хрестоматія / упоряд. В.М. Литвин ; Національна академія наук України ; Інститут історії України. - Київ : Наукова думка, 2013. - 1055 с.

У хрестоматії представлено наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал, в основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник «Історія України», сконцентровано в окремих проблемно-хронологічних розділах відповідно до сучасної періодизації українського історичного процесу. Розглянуто такі аспекти суспільного життя, як політична, військова, дипломатична сфери, організація господарсько-економічної системи, соціальні, націотворчі, державотворчі та культурно-духовні процеси в їх еволюційних змінах і трансформаціях. Посібник розрахований на студентів і викладачів вишів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією України.

 

 

Історія української літератури : у 12 т. Т. 1. Давня література (X - перша половина XVI ст.) / наук. ред. Юрій Пелешенко, Микола Сулима ; передм. Миколи Жулинського ; [Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка]. - Київ : Наукова думка, 2014. - 840 с. : іл.

Нова дванадцятитомна "Історія української літератури" подає розгорнуту панораму зародження і розвитку вітчизняного письменства X-XXI ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам'яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією. Перший том присвячений літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (X - перша половина XIII ст.) та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина XIII - перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями. Видання розраховане на вчених-гуманітаріїв, викладачів, студентів гуманітарних факультетів, учителів-філологів та всіх тих, хто цікавиться історією української літератури.

Гюлен Ф. Критерії, або Вогні на шляху / Фетхуллах Гюлен ; пер. з тур. Ірини Якухно. - Київ : Український письменник, 2013. - 247 с.

Філософська практика Ґюлена не вкладається в межі релігійних догм та освітніх і педагогічних доктрин. Вікова східна мудрість, яку увібрали в себе філософська школа і практика Ґюлена, вводить розважливого читача до процесу порозуміння в сучасному суспільстві.

 

 

 


 

 

Наулко В.І. Пошуки, роздуми, студії : збірник наукових праць до 80-річчя від дня народження / Всеволод Іванович Наулко ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Київський славістичний університет. - Київ : Український письменник, 2013. - 391 с. : іл., портр.

Книга містить вибрані авторські публікації, публікації про В. Наулка, видатного українського етнолога, члена-кореспондента НАН України, професора, доктора історичних наук. Всеволод Наулко – знаний вчений сучасного європейського наукового простору; його перу належать понад 500 наукових, науково-популярних, публіцистичних праць та рецензій, котрі публікувалися у відомих видавництвах України та зарубіжних країнах кількома мовами.

 

 Гирич І.Б.Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / Ігор Гирич. - Київ : Український письменник, 2014. - 495 с. : іл.

У книзі досліджуються теоретичні засади формування самостійницької суспільно-політичної думки середини ХІХ – початку ХХ століття в Наддніпрянській Україні. Розповідається про головні тенденції незалежницької ідеології в різні періоди національно-визвольного руху. Дана характеристика основних угруповань українських інтелектуалів та окремих її провідних представників у зв,язку зі ставленням до ідеї української окремішності. Книга розрахована на фахівців-істориків, вчителів і студентів та всіх, хто цікавиться історією.

 


Організація інформаційно-консультаційної діяльностіпідручник дляВНЗМ.Ф. Безкровний [таін.] ; Міністерство освіти і науки України­–  КиївЛіра-К, 2015. -408 с.

У навчальному посібнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності в світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення.
Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності, а також програмні експертні сиcтеми при моделюванні підприємства. Навчальний посібник розроблений для опанування студентами дисципліни «Організація інформаційно-консультаційної діяльності» з напряму підготовки студентів і слухачів всіх форм навчання, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

 

Медведєв М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / М.Г. Медведєв, І.О. Пащенко. Київ : Ліра-К, 2015.  536 с.

У підручнику розглядається основний теоретичний матеріал з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» за кредитно-модульною системою згідно вимог Болонської конвенції. Особлива увага приділена доступності викладення матеріалу, який супроводжується великою кількістю прикладів. На електронному носії знаходяться задачі для самостійної роботи та модульного контролю студентів, біографічний довідник.

 

 


Палеха Ю.І. Інформаційний бізнес : підручник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Ю.І. Горбань ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2015. 165 с.

Мета підручника – розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції. Для слухачів університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, книгознавців та документознавців, інформаційних аналітиків, працівників дорадчих служб, усіх, хто хоче ознайомитись з основами інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

 

Забіяка В.А. Світ фразеологізмів : етимологія, тлумачення, застосування : практичний посібник / В.А. Забіяка, І.М. Забіяка.  – Київ : Академія, 2015.  – 303 с. 

Уміння точно і дотепно висловлюватися — важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення. Видання адресоване передусім учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку.

 

 

Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Міністерство внутрішніх справ України ; Національна академія внутрішніх справ. Київ : Ліра-К, 2014. 576 с.

У підручнику висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону. Для студентів і магістрів вищих юридичних і неюридичних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та Конституції України.