Допоможіть підібрати літературу по темі "Рослини як символ в українській народній поетичній творчості".

Добрий день, Наталю!

Радимо Вам скористатися наступними джерелами :

63.5(4Ук)

У 45

Українські символи / М.Дмитренко, Л.Іваннікова, Г.Лозко, Я.Музиченко,О.Шалак. – К.: Редакція часопису "Народознавство", 1994. – 140 с. : іл. – ( Бібліотека часопису "Народознавство").

63.5(4Ук)

Д 53

Дмитренко М. К. Народні повір'я. – К.: Народознавство, 1997. – 68 с. – ( Бібліотека часопису "Народознавство").

63.5(4Ук)

С48

Словник символів культури України : навчальний посібник для ВНЗ / за заг. ред.

В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка ; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди. – К. : Міленіум, 2002. - 260 с.

63.5(4)

С59

Соколова, В. К.

Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов : XIX - начало ХХ в. / В. К. Соколова ; Академия наук СССР ; Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М. : Наука, 1979. – 287 с. : ил., портр.

63.5(4Ук)

В75

Воропай О. Звичаї нашого народу. Народньо-календарні звичаї ; Український народний одяг : етнографічний нарис / Олекса Воропай ; худож. оформлення І. Бородаєвої. – К.: ПУЛЬСАРИ, 2012.– 632 с. : іл., портр.

 Гаврилюк Е. Є. Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонального аспекту : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гаврилюк Елеонора Євгенівна ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 188 л. – Бібліогр.: с. 167-187.

 Борисенко В. Рослинна символіка у весільному обряді українців: традиції і сьогодення / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – № 26. – С. 5-10.

Календарно-обрядові пісні / Відп.ред. М. М. Пазяк. – К. : Дніпро, 1987. – 390с.

 Коваль Г. Метафорика календарно-обрядової поезії українців [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-10741.html

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки