Добрий день. Потрібна література для написання курсової роботи "Вплив хореографічного мистецтва на розвиток вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку". Дякую.

Добрий день, Наталіє!

Радимо Вам використати наступну літературу :

88.8

Д84

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навчальний посібник для ВНЗ / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

88.8

Н63

Николаева Е. И. Психология детского творчества / Е.И. Николаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232 с. : ил.

88.37

П12

Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник для ВНЗ / Р.В. Павелків. – Київ : Кондор, 2015. – 468 с.

74.03(4Ук)

В23

Ващенко Г. Виховання волі і характеру : [підручник для педагогів] / Григорій Ващенко. – [Київ] : [Школяр], [1999]. – 385 с.

Бех І. Д. Від волі до особистості / І. Д. Бех. – Київ, 1995.

Поклад І.М. Деякі методико-психологічні аспекти активізації хореографічного розвитку дітей // Психологія. Зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип.15. –

С. 153-160.

 

Поклад І.М. Деякі аспекти виховання особистості засобами хореографічного мистецтва // Матеріали до українського мистецтвознавства (на пошану А.І. Мухи): Зб. наук. праць НАН України та Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського за матеріалами Міжнародної наукової конференції „Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура ”– К., 2003. – Вип. 3. – С. 179-183.

Толстых Н.Н. Психология воспитания воли у младших школьников / Н. Н. Толстых. –

Москва, 1979.

Харченко І. Педагогічні аспекти виховання особистості дитини дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва / Ірина Харченко[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/37/visnuk_29.pdf

Хореографічна культура як показник світоглядних інновацій[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?bid=19324&chapter=1&p=achapter

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


Добрий день. Потрібна література для писання курсової роботи "Влив хореографічного мистецтва на розвиток моральних почуттів у дітей молодшого шкільного віку". Дякую.

Добрий день, Наталіє!

Радимо Вам Використати наступні джерела :

88.8

С91

Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу : методичні рекомендації / за ред. Т. О. Піроженко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2014. – 120 с.

88.8

Д49

Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / за ред. Т.О. Піроженко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2014. – 272 с.

74.100.5

Б48

Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. Ч. 2 / Г. Березова ; [упоряд. муз. матеріалу Г. Березової, А. Літинської]. – Київ : Музична Україна, 1983. – 88 с. : іл., нот.

Бекетова Ю. В. Музично-естетичне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О.Сухомлинського // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. акад. І. Ф.Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип.10. – ч. 2. –

С. 39-43.

Пасічник А. Торкнутися струн дитячої душі : мультисенсорна технологія розвитку етичних уявлень дітей / Алла Пасічник // Дошкільне виховання. – 2012. – № 8. – С. 7-10.

Гіптерс З. Мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання / З. Гіптерс // Рідна школа. – 2001. – № 9. - С. 60-63.

Баклан О. В. Вивчення стану проблеми розвитку творчості старших дошкільників засобами дитячої хореографії / Баклан Ольга Вікторівна. – Збірник наукових статей студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / За заг. ред. проф. О. Л.Кононко.  – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – С. 6-11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/425/1/suchasne_doshkillia.pdf

Чернишова А. М. Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва / А. М. Чернишова // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку : збірник науковихпраць / заред.О.А.Дубасенюк,Н.Г.Сидорчук.–Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 343-348.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/13573/1/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.pdf

Марущак  О. Вплив хореографічного мистецтва на всебічний гармоній розвиток дитини / Олена Марущак [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2013/visnuk_70.pdf

Вовчок А. В. Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії / Вовчок А. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://nodessabdut.ucoz.ru/publ/dosvid_roboti_vovochok_a_v/1-1-0-3

http://dnz10.ucoz.ua/publ/vikhovuemo_muzikoju/konsultacii/vikhovannja_ditej_mistectvom_khoreografiji/15-1-0-426

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19195-socializaciya-molodshix-shkolyariv-zasobami-xoreografichnogo-mistectva.html

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19845-zasobi-aktivizaci%D1%97-vixovnogo-procesu-v-praktici-roboti-dityachix-xoreografichnix-kolektiviv.html

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15142-rozvitok-xoreografichnix-zdibnostej-ditej-doshkilnogo-viku-u-konteksti-suspilnogo-i-rodinnogo-vixovannya.html

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Добрий день. Потрібна інформація для написання дипломної роботи на тему:“Психологічні особливості формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку”. Дякую.

Добрий день, Наталіє!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді наступні джерела :

88

В29

Венгер Л. А. Психология : учебное пособие / Л. А. Венгер, В. С. Мухина. – Москва : Просвещение, 1988. – 336 с.

88.8

Д49

Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / за ред. Т. О. Піроженко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2014. – 272 с.

88.3

П86

Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / за ред. В. О. Моляко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Київ : [Імекс-ЛТД], 2012. – 210 с.

88.4

Т87

Туриніна О. Л. Психологія творчості : навчальний посібник / О.Л. Туриніна ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : [МАУП], 2007. – 159 с.

88.8

В 92

Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Выготский Лев Семенович. –Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 223 с.

88.8

З-56

Зеньковский В.В. Психология детства : учебное пособие для вузов / В. В. Зеньковский. – Москва : Академия, 1996. – 347 с. : ил.

88.8

Н63

Николаева Е. И. Психология детского творчества / Е. И. Николаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232 с. : ил.

Банзелюк Е. И. Возрастная динамика показателей креативности у детей 6-9 лет / Е.И. Банзелюк // Вопросы психологии. – 2008. – № 3. – С. 55-60.

Копєйкіна О. Розвивати творчу особистість / О. Копєйкіна // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7. – С. 3-6.

Багатий В. Розвивати творче мислення : (ТРВЗ у дитячому садку) / В. Багатий – Дошкільне виховання. –1994. – № 1.– С. 17-19.

Будянська О. "Чарівне скло" для креативного та емоційного розвитку / Ольга Будянська, Лариса Матюшенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 20-22.

Піроженко Т. Особистісний потенціал дошкільника : умови розвитку в сучасному суспільстві / Тамара Піроженко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 8-15.

Гріньова О.М., Диба Н.М. Психологічні особливості формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку / Гріньова О. М., Диба Н. М. // Вісник психології і педагогіки : збірник наукових праць : вип. 9. – Київ, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua

Прохорова Л. Розвиваємо творчу активність дошкільнят / Л. Прохорова // Дошкільне виховання. – 1996. – № 5. – С. 21-27.

http://www.startpedahohika.com/sotems-205-5.html

http://bo0k.net/index.php?bid=4206&chapter=1&p=chapter

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Добрий вечір. Потрібна інформація для написання курсової роботи з психології на тему: "Розвиток кінестетичних відчуттів у дітей дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва". Дякую

 Добрий день, Наталю!

Рекомендуємо Вам скористатися наступними джерелами :

88.37

В43

Вікова психологія : навчальний посібник для ВНЗ / О. П. Сергєєнкова [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 376 с.

88.8

Д84

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навчальний посібник для ВНЗ / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

Пуртова Т. В. Учите детей танцевать : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная. – Москва : Владос. – 2003.

Щербак Є. В. Художній образ в хореографічному мистецтві / Є. В. Щербак // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 161-165.

Янковська О. М. Учити дитину танців необхідно / О. М. Янковська // Початкова школа. – 2000. – № 2. – С. 34-37.

Янаєва М. М. Хореографія : підручник для початкової хореографічної школи /М. М. Янаєва. – Москва : Реліз. – 2004. – 340 с.

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста : в 2ч. : учебно-методическое пособие. – Москва : ВЛАДОС, 2001.

Луговская А. Е. Ритмические упражнения, игры и пляски для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. Е. Луговская. – Москва :  Советский композитор, 1991.

«СА-ФИ-ДАНСЕ» : танцевально-игровая гимнастика для детей : учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: Детство-пресс, 2000.

Шершнев В.Г. От ритма к танцу : развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. Программа для образовательных учреждений дополнительного образования детей Московской области / В. Г. Шершнев. – Москва : Один из лучших, 2008.

https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fbtsh.ucoz.com%2FFaylu%2FKucher%2Fposibnik_formuvannja_estetichnogo_vikhovannja_zaso.docx&name=posibnik_formuvannja_estetichnogo_vikhovannja_zaso.docx&lang=uk&c=56fccf30172a

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


Добрий день. Потрібна інформація для написання курсової роботи на тему "Розвиток довільної уваги у дітей молодшого шкільного віку". Дякую.

Добрий день, Наталіє!

Радимо Вам скористатися  наступними джерелами та Інтернет-ресурсами :

88.37

П12

Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник для ВНЗ / Р. В. Павелків. – Київ : Кондор, 2015. – 468 с.

88

В92

Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 4: Детская психология /

Л. С. Выготский ; ред. Д. Б. Эльконин. – Москва : Педагогика, 1984. – 432 с. : ил.

74.102

С24

Светлова И. Грамматика в картинках : [задания и упражнения для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Инна Светлова ; худож. М. Литвинова. – [Москва] : ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 64 с. : ил.

74.90

Т46

Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника : популярное пособие для родителей и педагогов / Л. Ф. Тихомирова. – Ярославль : Академия развития, 1996. – 240 с. : ил. – ( Вместе учимся, играем)

74.902

Б26

Барташников А. А. Учись мыслить : игры и тесты для детей 7-10 лет /

А. А. Барташников, И. А. Барташникова ; [худож.-ил. Г. М. Гаврилец,

В. В. Коваленко]. – Харьков : Фолио, 1998. – 480 с. : ил.

 

Тамбиев А. Э. Программа развития основных свойств внимания у детей старшего дошкольного возраста / А. Э. Тамбиев // Вопросы психологии. – 2006. – № 1. – С. 53-62.

 

Кравцова М. Развитие внимания в начальной школе / М. Кравцова // Школьный психолог. – 2003. – № 46. – С.2-3.

http://teacher.at.ua/publ/osoblivosti_pamjati_ta_uvagi_u_ditej_molodshogo_shkilnogo_viku/23-1-0-2711

http://pidruchniki.com/16230606/psihologiya/osoblivosti_piznavalnoyi_sferi_molodshogo_shkolyara#922

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/9924/

http://www.school179.edu.kh.ua/storinka_psihologa/rozvivayemo_uvagu/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Прошу допомогти мені у пошуку літератури на тему "Соціофобія". Мені необхідна теорія та збірники тестів

Добрий день, Маріє!

Радимо Вам скористатися наступними джерелами :

88.37

К93

Курпатов А. В. Средство от страха / Андрей Курпатов. – Москва : ОЛМА-Пресс ;

Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 243 с.

88.37

К93

Курпатов А. В. Как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности / Андрей Курпатов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева, 2006. – 413 с.

88.5

А 36

Айзенк Г. Исследования человеческой психики : почему мы ведем себя именно так : Пер. с англ. / Айзенк Ганс.  – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 480 с. : ил.

Линде Н. Д. Коррекция фобий методом эмоционально-образной терапии / Н. Д. Линде. // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 68-79.

Ивлева Е.И., Щербатых Ю.В. Клинико-психопатологичсекие аспекты и нарушения вегетативного гомеостаза при социальных фобиях // Социальная и клиническая психиатрия. – 2000. – № 3. – С. 53-56.

Щербатых Ю. В., Ивлева Е. И. Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги и фобий / Ю. В. Щербатых, Е. И. Ивлева. – Воронеж: Истоки, 1998. – 282 с.

Биик  Дж. У. Тренинг преодоления социофобии  : руководство по самопомощи /Дж. У. Биик . –  Москва :  Издательство Института психотерапии,  2003 . – 240 с.

http://www.psysolo.ru/psixologicheskie-testy/stradaete-li-vy-sociofobiej-test/

http://vokaknado.ru/wp-content/uploads/2012/06/social-anxiety-test.html

http://experimental-psychic.ru/sociofoby/

http://100k.net.ua/vse-stati/87-society/254-sotsiofobija-simptomy-prichiny-i-lechenija

http://www.psychiatry.ru/stat/127

http://doctorspb.ru/articles.php?article_id=1977

http://root.elima.ru/articles/?id=572

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Проошу надати допомогу в пошуку літератури по темі: "Морально-психологічний клімат в колективі ДНЗ" та заходи з поліпшення.

Добрий день, Ніно!

Радимо  Вам скористатися наступними джерелами та інтернет-ресурсами :

Аникеева Н.П. “Учителю о психологическом климате в коллективе”/ М.:1983 г.

Белая К.Ю. “Дошкольное образовательное учреждение – управление по результатам”/ М. Педагогический университет “Первое сентября” 2006 г.

Бойко Виктор Васильевич

Социально- психологический климат коллектива и личность. - Москва : Мысль, 1983. - 207 с.

Гусева Н. В. О нравственно-психологическом климате в педагогическом коллективе [Текст] / Н. В. Гусева // Молодой ученый. — 2011. — №11. Т.2. — С. 59-62.

Донцов О.І., Психологія колективу. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 2002.

Єршов А.А., Особистість і колектив: Міжособистісні конфлікти в колективі, їх дозвіл. - Л., КНОРУС 2003.

Зверева В. И. Руководство педагогическим коллективом. М.: Мысль 2001-322с.

Мельник Л. П. Психологія управління : курс лекцій / Л.П. Мельник ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ : МАУП, 2002. - 176 с. : іл.

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. К.Наукова думка 2003.- 261с.

Молочко Майя Василівна. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу: дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004.

http://festival.1september.ru/articles/608129/

http://veselkadnz.at.ua/index/storinka_psikhologa/0-9

http://oblosvita.com/navigaciya/skrynka/psyhologiya/4439-formuvannya-pozitivnogo-

         psixologichnogo-mikroklimatu-pedagogichnogo-kolektivu.html

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=472725

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки