Полное собраніе русских лѣтописей изданное по высочайшему повелѣнію Императорскою археографическою коммиссіею. – Санкт-Петербургъ : Типографія М. А. Александрова, 1910. – Т. 20, I половина : Львовская лѣтопись, ч. I. – IV, 418 с.

Posted in П

Львівський літопис - літописний звід, що охоплює події з найдавніших часів до 1560 року. В основі Львівського літопису лежить звід, подібний з 2-й Софійській літописом і з Єрмолінський літописом. У Львівському літописі є також деякі оригінальні ростово-суздальські звістки. Львівський літопис являє собою не тільки історичне джерело, але й пам'ятку української мови і літератури.

 Файл для завантаження

Перетц, В. Слово о полку Ігоревім : пам'ятка феодальної України-Руси XII віку : Вступ. Текст. Коментар / акад. Володимир Перетц. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1926. – ІХ, 351, [4] с.

Posted in П

Монографія В. Н. Перетца «Слово о полку Ігоревім. Пам'ятник феодальної Русі XII століття» була закінчена автором в 1924 р і вийшла в світ у перекладі на українську мову в 1926 р. У вступній замітці «Від автора», датованій вереснем 1925 р В. Н. Перетц відзначає підсумковий, узагальнюючий характер цієї праці, кажучи, що в основі його лежать прочитані ним в Київському, Ленінградському і Самарському університетах лекції з «Слова» і багаторічні дослідження стилю давньоруських пам'яток писемності.

 Файл для завантаження

Памятная Книжка Кіевской губерніи на 1914 год : съ приложеніемъ Адресъ-Календаря губерніи / Изданіе Кіевскаго губернскаго статистическаго комитета. – К. : Типографія Губернскаго Правленія, 1914. – 96, XХI, 296, 295, 74, [15] с.

Posted in П

Зміст: Відділ І. (Календарний); Відділ ІІ. (Статистичний); Відділ ІІІ. (Довідковий); Відділ IV. (Адреса-Календар).

Статистичні, історичні та церковні нотатки про всі села, містечка і міста, в межах губернії.

Файл для завантаження

Павлуцький, Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький ; з передмовою М. Макаренка ; Українська Академія наук. – Київ : Українська Академія наук, 1927. – 27, [12] с. : іл.

Posted in П

У представленій незакінченій праці історика мистецтва Григорія Павлуцького проаналізовано можливі витоки, причини та шляхи формування української орнаментальної системи як важливої складової національної культури. У передмові до видання Микола Макаренко висвітлив історію виходу та особливості цього видання; він також оформив обкладинку. Опубліковано фотографію Григорія Павлуцького та його біографію. Окремим додатком подано фотографії та малюнки орнаментів.

Файл для завантаження

Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва: від витоків до сьогодення / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськ. держадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих міста Києва ; [уклад. Романюк О. І.]. – Київ, 2014.

Posted in П

епк

У виданні презентовано 70-річну історію Публічної бібліотека імені Лесі Українки міста Києва з дня її заснування і до 2014 року. Описано основні напрями роботи кожного відділу, а також вміщено розповідь про директора бібліотеки Людмилу Іванівну Ковальчук.

Файл для завантаження