Мовознавство. Літературознавство

Posted in М

МОВОЗНАВСТВО

Лучканин, С. М. Історія класичної філології : навчальний посібник для магістрантів і студентів відділення класичної філології / С. М. Лучканин ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Інститут філології ; Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. - 2-е вид., перероб. і доп. - Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020. – 332 с.

Лучканин, С. М. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем : Навч. пос. із вивчення латин. афоризмів для студентів Інституту філології та історичного фак-ту КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Наук. світ, 2009. – 136 с.

Лучканин С. М.Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посіб. / С. М. Лучканин. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 148 с.

Сучасна українська літературна мова : стилістика / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – 588 с.

Сучасна українська літературна мова : синтаксис / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1972.  516 с.

Сучасна українська літературна мова : фонетика / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1969.  435 с.

Сучасна українська літературна мова : лексика і фразеологія / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1973.  439 с.

Сучасна українська літературна мова : морфологія / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1969.  583 с.

 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА

Білецький, Л. Історія української літератури: для старших клясів гімназій, учительських семінарів та самоосвіти. Т.1. Вип.1 / Леонід Білецький. – Накладом автора. Друкарня вид-ва «Чорномор». Каліш. Табор інтернованих, 1923. – 38 с.

Білецький, О. Двадцять років нової української лірики (1903-1923) / О. Білецький. – [Х.] : Держ. вид-во України, 1924. – 38 с. – (Критична бібліотека).

Багалій, Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода / Д. І. Багалій. Х., 1926.

Eranos : сборникъ статей по литературѣ и исторіи в честь заслуженнаго профессора Императорскаго Университета Св. Владиміра Николая Павловича Дашкевича. – К. : Типографія Императорскаго Университета св. Владиміра, 1906. – 437 с. : портр.

Котляревскій, Н. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ : личность поэта и его произведенія / Нестора Котляревккаго. – 5-е исправл. и дополн. изд. – Петрогдадъ : Тип. М. М. Стасюлевича, 1915. – 435 с.

Квитка Григорій Федоровичъ, 1778-1843 : біографический очеркъ / составил и издалъ А-ръ. – Одеса : Франко-Русская тип. Л. Даникана, 1878. – 27 с.

Маслов С. І. Українська друкована книга XVI-XVIII вв. / С. І. Маслов ; Укр. наук. ін-т книгознав. - К. : Держ. вид-во України, 1925. – 76, [3] с. : іл. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства ; вип. 4).

Народная энциклопедія : научныхъ и прикладныхъ знаній / Харьковское общество распространенія въ народѣ грамотности. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1910–1912. / Т. 7 : Языкознаніе и исторія литературы. – 1911.  –VIІІ, 612 с. : ил., портр., карта.

Озаровский, Ю. Э. Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене. Вып. I : Недоросль : комедия в 5 д., Д. И. Фонвизина / под ред. Ю. Э. Озаровского. – Санкт-Петербург : Изд. Д. М. Мусиной, 1901. – 351 с. : ил

Озаровский, Ю. Э. Пьесы художественного репертуара и постановка х на сцене. Вып. 2 : "Горе от ума", комедия А. С. Грибоедова / Ю. Э. Озаровский. – Санкт-Петербург : Изд-во Д. М. Мусиной, 1905? – 382 с.

Памяти Н. В. Гоголя. – Киев : Издание Киевской Первой гимназии, 1909. – 53 с.

Театральний порадник. Книга № 2, Сладкопєвцєв, В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцєв. – Київ : видання Дніпросоюзу, 1920. – 120 с.

Життя Тараса Шевченка. - К. : Видавництво Час, [1908?].– (По-за серіями №3).

Лейтес, А. Ренесанс української літератури / А. Лейтес. - [Х.] : Держ. вид-во України, 1925. – 35 с. – (Критична бібліотека).

Вилліамъ Шекспиръ : историко-литературная монографія / Георг Бранцес. Пер. с нем. М.А. Энгельгардта. – С.-Петербургъ : Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 16 , 1897. – 351 с.

 

 

ПУБЛІЦИСТИКА

Журавков, В.В. ГУМОР: науково-популярний огляд приватної колекції. Серія: Домашня електронна бібліотека. - Київ, 2016. 

Журавков, В.В. Національна свідомість в Україні і Росії під впливом гібридної війни. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2016. – 182 с. – 4 додатки.

Журавков, В.В. Анатомія «братства». Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія «Державність України: історія і сьогодення» - Електронна версія. - Київ, 2016. - 120 с. – 4 додатки.

Журавков, В.В. Про Павла та його книгу «Українець і москвин: дві протилежності». Електронна версія. - Серія «Державність України: історія і сьогодення». – Київ, січень 2015. – 96 с.

Журавков, В.В. «Гібридна» війна Росії проти України у Донецькій та Луганській областях. Інформаційний огляд джерел Інтернету. Електронна версія.  Серія «Державність України: історія і сьогодення» Київ, січень 2015. - с. 268.

Журавков, В.В. Державність України: історія і сьогодення. Інформаційний огляд джерел Інтернету. - Електронна версія. Книга перша: Від давніх часів до Революції гідності. - Київ, 2015. – 660 с. – 100 додатків. 

Журавков В.В. УКРАЇНА: досягнення та виклики за підсумками 25 років відновленої незалежності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2017. - 390 с. 

Журавков В.В. ПРО ПАВЛА ШТЕПУ ТА ЙОГО КНИГУ «Українець і москвин: дві протилежності». Електронна версія. - Серія «ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ». – Київ, січень 2015. – 96 с.

Мірошниченко М. Збірник праць. – Київ, 2017.