Мовознавство. Літературознавство. Художня література

Posted in М

МОВОЗНАВСТВО

Лучканин, С. М. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем : Навч. пос. із вивчення латин. афоризмів для студентів Інституту філології та історичного фак-ту КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Наук. світ, 2009. – 136 с.

Лучканин С. М.Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посіб. / С. М. Лучканин. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 148 с.

Сучасна українська літературна мова : стилістика / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1973.  588 с.

Сучасна українська літературна мова : синтаксис / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1972.  516 с.

Сучасна українська літературна мова : фонетика / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1969.  435 с.

Сучасна українська літературна мова : лексика і фразеологія / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1973.  439 с.

Сучасна українська літературна мова : морфологія / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1969.  583 с.

 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА

Білецький, Л. Історія української літератури: для старших клясів гімназій, учительських семінарів та самоосвіти. Т.1. Вип.1 / Леонід Білецький. – Накладом автора. Друкарня вид-ва «Чорномор». Каліш. Табор інтернованих, 1923. – 38 с.

Білецький, О. Двадцять років нової української лірики (1903-1923) / О. Білецький. – [Х.] : Держ. вид-во України, 1924. – 38 с. – (Критична бібліотека).

Багалій, Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода / Д. І. Багалій. Х., 1926.

Eranos : сборникъ статей по литературѣ и исторіи в честь заслуженнаго профессора Императорскаго Университета Св. Владиміра Николая Павловича Дашкевича. – К. : Типографія Императорскаго Университета св. Владиміра, 1906. – 437 с. : портр.

Котляревскій, Н. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ : личность поэта и его произведенія / Нестора Котляревккаго. – 5-е исправл. и дополн. изд. – Петрогдадъ : Тип. М. М. Стасюлевича, 1915. – 435 с.

Квитка Григорій Федоровичъ, 1778-1843 : біографический очеркъ / составил и издалъ А-ръ. – Одеса : Франко-Русская тип. Л. Даникана, 1878. – 27 с.

Маслов С. І. Українська друкована книга XVI-XVIII вв. / С. І. Маслов ; Укр. наук. ін-т книгознав. - К. : Держ. вид-во України, 1925. – 76, [3] с. : іл. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства ; вип. 4).

Народная энциклопедія : научныхъ и прикладныхъ знаній / Харьковское общество распространенія въ народѣ грамотности. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1910–1912. / Т. 7 : Языкознаніе и исторія литературы. – 1911.  –VIІІ, 612 с. : ил., портр., карта.

Озаровский, Ю. Э. Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене. Вып. I : Недоросль : комедия в 5 д., Д. И. Фонвизина / под ред. Ю. Э. Озаровского. – Санкт-Петербург : Изд. Д. М. Мусиной, 1901. – 351 с. : ил

Озаровский, Ю. Э. Пьесы художественного репертуара и постановка х на сцене. Вып. 2 : "Горе от ума", комедия А. С. Грибоедова / Ю. Э. Озаровский. – Санкт-Петербург : Изд-во Д. М. Мусиной, 1905? – 382 с.

Памяти Н. В. Гоголя. – Киев : Издание Киевской Первой гимназии, 1909. – 53 с.

Театральний порадник. Книга № 2, Сладкопєвцєв, В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцєв. – Київ : видання Дніпросоюзу, 1920. – 120 с.

Життя Тараса Шевченка. - К. : Видавництво Час, [1908?].– (По-за серіями №3).

Лейтес, А. Ренесанс української літератури / А. Лейтес. - [Х.] : Держ. вид-во України, 1925. – 35 с. – (Критична бібліотека).

Вилліамъ Шекспиръ : историко-литературная монографія / Георг Бранцес. Пер. с нем. М.А. Энгельгардта. – С.-Петербургъ : Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 16 , 1897. – 351 с.

 

 

ПУБЛІЦИСТИКА

Журавков, В.В. ГУМОР: науково-популярний огляд приватної колекції. Серія: Домашня електронна бібліотека. - Київ, 2016. 

Журавков, В.В. Національна свідомість в Україні і Росії під впливом гібридної війни. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2016. – 182 с. – 4 додатки.

Журавков, В.В. Анатомія «братства». Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія «Державність України: історія і сьогодення» - Електронна версія. - Київ, 2016. - 120 с. – 4 додатки.

Журавков, В.В. Про Павла та його книгу «Українець і москвин: дві протилежності». Електронна версія. - Серія «Державність України: історія і сьогодення». – Київ, січень 2015. – 96 с.

Журавков, В.В. «Гібридна» війна Росії проти України у Донецькій та Луганській областях. Інформаційний огляд джерел Інтернету. Електронна версія.  Серія «Державність України: історія і сьогодення» Київ, січень 2015. - с. 268.

Журавков, В.В. Державність України: історія і сьогодення. Інформаційний огляд джерел Інтернету. - Електронна версія. Книга перша: Від давніх часів до Революції гідності. - Київ, 2015. – 660 с. – 100 додатків. 

Журавков В.В. УКРАЇНА: досягнення та виклики за підсумками 25 років відновленої незалежності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2017. - 390 с. 

Журавков В.В. ПРО ПАВЛА ШТЕПУ ТА ЙОГО КНИГУ «Українець і москвин: дві протилежності». Електронна версія. - Серія «ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ». – Київ, січень 2015. – 96 с.

Мірошниченко М. Збірник праць. – Київ, 2017.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Андрос, О. Є. Тут побували люди : повість, оповідання / Олег Андрос. - Київ : LAT&K, 2009. - 2013. – 53 с.

Андрос, О. Кошаче плем’я : [повість. Ч.1] / Олег Андрос. – К., 2013. – 21 с. 

Алехина Т. Град земной и Град небесный! / Т. Алехина. – К., 2011. – (Серия книг «История искусства как история успеха»).

Альохіна Т. Град земний і Град небесний! / Т. Альохіна. – К., 2015. – (Серія книг «Історія мистецтва як історія успіху»).

Земля : сборникъ пятый. В. Винниченко. Чесность с тобой. Е. Чириковъ. Лесные тайны. – Санкт-Петербург, 1911. – 304 с.

Винниченко, В. Твори. Том ХІІ, Драматичні твори / В. Винниченко. – Київ, 1930. – 182 с.

Винниченко, В. Твори. Том ХІІІ, Драматичні твори / В. Винниченко. – Київ, 1930. – 184 с.

Винниченко, В. Твори. Том ХІV, Драматичні твори / В. Винниченко. – Київ, 1930. – 174 с. 

География в стихах. Часть 1. Города Европейской Россіи и их примечательности / Сост. Чемерзин и Петренко. – Варшава, 1901. – 38 с.

Грінченко, Б. Твори/ Б. Грінченко ; ред. М.Грінченкової ; вступ.ст. С. Єфремова. – [К.]: Кооперативне видавництво «Рух», [1927].

Грінчеко Б. Твори / Б. Грінченко; ред. і прим. акад. С. Єфремова. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1929]. – Т. 9, кн. 1. : Поезії (1880-1882). – 269 с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко . – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1930]. – Т. 10, кн. 2 : Поезії. – 219. – 284, [5] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 3 : Сонячний промінь : повість / вступ. ст. Плевако М. «Сонячний промінь» та її автор. – Вид. 6-те. – 219, [1] c.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 4 : На розпутті : повість. – Вид. 6-те. –247, [1] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 5 : Серед темної ночі : повість. – Вид. 6-те. – 239, [1] с.

Грінченко, Б. Твори/ Б. Грінченко. – [К.]: Кооперативне видавництво «Рух», [1927?]. – Т. 6 : Під тихими вербами : повість. – 301, [1] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 7 : Даматичні твори. – 215, [1] с. – Зміст : Нахмарило; Степовий гість; Ясні зорі.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 8 : Драматичні твори. – 282, [2] с. – Зміст: Серед бурі; На громадській роботі; На новий шлях; Миротворці.

Марсюк, В.А. Романтика пізньої осені. Поезія останніх років. / Василь Марсюк. – Київ: ВЦ «Просвіта», 2015.– 276 с.

Марсюк, В. Твори в двох томах. Том перший. Вибрані вірші. - Київ : ВЦ "Просвіта", 2013. – 352 с.

Марсюк, В. Твори в двох томах. Том другий. Романи і поеми. - Київ : ВЦ "Просвіта", 2013. – 352 с.

Кобзарь : полный сборникъ самыхъ любимыхъ и общеизвѣстныхъ украинскихъ народныхъ пѣсенъ : болѣе 100 пѣсенъ грустныхъ, любовныхъ веселыхъ и разгульныхъ, шутливыхъ, старинныхъ, казацкихъ, обрядныхъ, колыбельных и проч., заимствованныхъ изъ лучшихъ сборниковъ и пѣсенниковъ / Изданіе книгопродавца  Морозова. – Москва, 1887. – 108 с. –  Власницький конволют.

Кочерга, І. Фея гіркого мигдалю : комедия на дії / Іван Кочерга. – Харків, 1926. – 108 с.

Кропивницький, М. Л. По ревізії : п’єса на одну дію / М. Л. Кропивницький; передм. В. Чередниченко. – Полтава, 1918. – 44 с.

Лорд Багумобур. Кельтские пророчества / Лорд Багумобур; [пер. с гаэльского]. – Черкассы: ГП «Черкасский ЦНИИ», 2016. – 72 с.

Мирний П. Книжка третя творів : драматичні твори / Панас Мирний. – Київ, 1907. – 326 с.

Олесь, О. Хвесько Андибер : (дума пьеса) / Олександр Олесь. – Київ, 1917. – 18 с.

Олесь, О. З журбою радість обнялась / О. Олесь. – Вид. 3-тє. – Б. м. : Т-во Час. – Кн. I. – 142, [2] с.

Повный сбирныкъ творивъ М. Л. Кропивницького. Выдання трете. – Харьковъ, 1894. – 392 с.

Перетц, В. Слово о полку Ігоревім : пам'ятка феодальної України-Руси XII віку : Вступ. Текст. Коментар / акад. Володимир Перетц. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1926. – ІХ, 351, [4] с.

Слово о Полку Игореве : ироическая песнь о походе на половцовъ удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходе XII столетія съ приложеніемъ на употребляемое ныне наречіе. – Москва, 1800.

Старицький, М. Остання ніч : історична драма в двох карт. / М. Старицький. – Вінниця : Т-во «Наука», 1920. – 40 с.

Старицька-Черняхівська, Л. Милость божа : п’єса на 3 дії / Л. Старицька-Черняхівська. – К., 1919. – 71 с. – (Всеукраїнський кооперативний видавничий союз ; №35).

Старицька-Черняхівська, Л . Жага : драма на п’ять дій / Л. Старицька-Черняхівська. – Харків : видавництво «Рух», 1925. – 80 с.

Смолич, Ю. Збірка творів / Юрій Смолич. – Х. : Книгоспілка, 1930. – Т. 3 : Останній Ейджевуд ; Хома. – 324 с.

Шевченко, Т. Г. Твори / Тарас Шевченко - К.; Лейпціг : Українська накладня, 1918. – Т. 1 : Про життя й твори Тараса Шевченка, Кобзарь (до першого друку). – 544 с. : мал.

Украінська Муза : поетична антологія од початку до наших днів / під. ред. О. Коваленка. – К. : Друкарня П. Барського, 1908. – 1280 с. : іл.

Улагай-Красовський, Л. Вій : фантастичне видовище на 4 дії з інтродукцією / Л. Улагай-Красовський. – Харків : Кооперативне видавництво «Рух», 1926. – 100 с.

Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. (...) / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Слово о полку Игоря : текстъ памятника съ примѣчаніями, прозаическій и поэтическій его переводы, материалы для сравнительнаго изученія, объяснительныя статьи и словарь / 6-е изд., безъ перѣменъ И. Глазунова. – С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, 1907.

Чтенія в Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ университетѣ : повременное изданіе. – М. : Въ Университетской Типографіи, 1858 -1917. – Выходит ежеквартально 1858 г.(генварь – мартъ) Кн. 1

Черкасенко, С. Казка старого млина : драма / Спиридон Черкасенко. – Київ,1913. – 202 с.

Шекспир, В. Трагедия о Гамлете, Принце Датском / В. Шекспир ; пер. К. Р. – Санк-Петербург, 1900. – 60 с.

Шульгин, В. В. Дни / В. В. Шульгин; Вступ. ст. С. Пионтковского. – Ленинград : Прибой, 1921.– 281 с.

Яр А. Територія Духу [сатирична повість] / Ангеліна Яр, Олег Андрос. – К. : Спілка вільних журналістів “Природа над усе”, 2013. – 148 с.