Кіевская Русь : сборник статей / подъ. ред. В. Н. Сторожева. – 2-е, исправл. изд. - Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. – Т. 1. – ХХ1, [3], 664 с. – (Библиотека для самообразованія издаваемая подъ редакціей проф. В. И. Вернадского [и др.] ; №13)

Posted in К

Перший том  історичного збірника включає  праці відомих істориків 19 ст.,  присвячений суспільному і державного устрою Київської Русі з найдавніших  до правління Володимира Мономаха.

Файл для завантаження