Каменскій, В. Книга о Евреинове / Василій Каменскій . – Петроградъ : Изд. «Современное Искусство» Н.И. Бутковской, 1917. – 102 с.

Posted in К

Книга поета В.В. Кменського (1884-1961) аналізує творчість М.Євреїнова та  вплив його ідей на російський театр початку ХХ століття, на формування філософії нового театру. Книга сповнена пафосом,  це данина тому, хто «по-братски шел об руку во имя футуризма».

Файл для завантаження

Константинова, А.А. Мадонны Леонардо да Винчи / А.А. Константинова. –С.- Петербургъ : Тип. «Сириусъ»,1908 . – 100 с. : ил.

Posted in К

Олександра Андріївна Константинова (1871-1944) – вчений-медієвіст. Після закінчення гімназії в Херсоні (1891) жила в Одесі. 

У 1896 поступила на історико-філологічний факультет Вищих жіночих курсів. Отримавши диплом (1901), поїхала за кордон з метою вивчення історії західноєвропейського мистецтва. У 1902-1907 слухала лекції в Берліні, Парижі та Цюріху. Там же викладала і "у вільний від занять час вивчала пам'ятки мистецтва на місцях". Обравши спеціальністю «історію мистецтва західного середньовіччя і італійського Відродження», О.А. Константинова в 1907 отримала ступінь доктора Цюріхського університету. Повернувшись до Петербурга, з 1907 працювала на кафедрі історії мистецтв Вищих жіночих курсів, паралельно завідуючи бібліотекою Музею мистецтв і старожитностей. Саме в цей час була написана монографія «Мадонни Леонардо да Вінчі» (1908).

 Файл для завантаження

Каррьер, М. Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры и идеалы человечества / Мориц Каррьер ; [переводъ Е. Корша]. – Москва : Типографія Грачева, 1874. – Томъ IV: Возрожденіе и Реформація въ образованіи, искусстве и литературе. – М., 1874. – 551 с

Posted in К

Автор дослідження Моріц Кар’єр (1817-1895) – славетний німецький історик та естетик, професор Мюнхенського та Гессенського університетів. Написав багатотомне дослідження «Мистецтво в зв’язку з загальним розвитком культури» в п’яти томах, яке поєднує глибину філософської думки з історичною правдою.

Файл для завантаження

Київська Козаччина 1855 року (до історії селянських рухів на Київщині) / [С. Шамрай]. – Київ : Всеукраїнська АН, 1928. - 127 с. – (Всеукраїнська АН. Досліди кафедри історії України )

Posted in К

У дослідженні автор на основі архівних матеріалів проаналізував причини, форми та  умови  виникнення селянських повстань на Київщині.

Файл для завантаження

Кэрдъ Э. Гегель : пер. съ англ. / Э. Кэрдъ ; под ред. и с предисл. С.Н. Трубецкаго ; съ прилож. ст. о Гегеле. - Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1898. - 306 с. - ( Труды Московскаго психологическаго общества. VI).

Posted in К

Книга присвячена біографії і вченню великого німецького філософа Ф. Гегеля. Автор намагається поєднати факти біографії вченого з формуванням його філософських поглядів.

Файл для завантаження