Галузева література

 

ТОЧКА ЗОРУ. ПУБЛІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

Журавков В.В. "Серія електронних видань"

Бібліотека не завжди поділяє погляди авторів публікацій.

 

ІСТОРІЯ

Тексти творів Михайла Грушевського та Миколи Аркаса адаптовані М.П. Мірошніченком до норм сучасної української літературної мови.

Аркас, М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / Микола Аркас. – СПб : Друк. т-ва "Общественная польза", 1908.  386 с.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.1.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.2.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.3.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.4.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.5.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. – Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] . – Київ. – Т.7. – 2015.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. – Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] . – Київ. – Т.8. – 2015.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.9.  Ч.1  2016.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.9.  Ч.2.  2016. 

 

Видання 1846 — 1934 рр.

Буасье, Г. Общественное настроеніе временъ римскихъ цезарей / Г. Буасье ; пер. с франц. В.Я. Яковлева. — Петрогадъ : Изданіе Н.П. Карбасникова, 1915. — 295 с.

Гетьманські свати : історичне оповідання на основі повісти Рогової / написав М. Н. – Львів : Видаництво Товариства "Просвіта", 1903.– 47 с.

Зотова, Р. В. О черниговскихъ князьяхъ по Любецкому синодику и о Черниговскомъ княжествѣ въ Татарское время / изслѣдованіе Р. Вл. Зотова. – [1900]. - 327 [47], [3] с.

Исторія Малой России отъ водворенія Славянъ въ сей странѣ до уничтоженія Гетманства : в з-хъ частяхъ (...). – Изд. 4-е / печатано съ 3-го безъ измѣненія. – С-Петербургъ ; Кіев ; Харьковъ : Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Іогансона , 1903. – 609 с.

Кащенко, А. На руінах Січі / А. Кащенко. – Вид. книгарні «Просвѣшеніе» А. Чуюна. – Катеринослав : Друк. С.І. Барановського, 1907. – 19 с. : іл.

Кащенко, А. Кость Гордієнко-Головко. Останній лицарь Запоріжжя / А. Кащенко. – Екатеринославъ : Типо-Лит. Екатерининской желѣзной дороги, 1917. – 50 [2] с.

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – Въ Тернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1892 – . (Руска исторична бібліотека ; т. 14).

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – ВъТернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1886. – (Руска исторична бібліотека ; т. 2).

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – Въ Тернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1891. – (Руска исторична бібліотека ; т. 13).

Кониский, Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи / соч. Георгія Конискаго, Архіепископа Бѣлорусскаго. – Москва : Въ Университетской Типографіи, 1846. – 257, [4] с.

Кащенко, А. На руінах Січі / А. Кащенко. – Вид. книгарні «Просвѣшеніе» А. Чуюна. – Катеринослав : Друк. С.І. Барановського, 1907. – 19 с. : іл.

Кулішъ, П. А. Исторія возсоединенія Руси : [в 3 т.] – Т. 1 / П. А. Кулішъ. – Изд. Тов. «Общественная польза». – С.-Петербургъ : Тип. Тов. «Общественная польза», 1874 –1877.

Летопись событий Самойла Величка.

Личков Л. Югозападный край. – 1905.

Лотоцький, О. Сторінки минулого. Частина 1 / О. Лотоцький. – Варшава, 1932. – 288 с.

Лотоцький, О. Сторінки минулого. Частина 2 / О. Лотоцький. – Варшава, 1933. – 492 с.

Лотоцький, О. Сторінки минулого. Частина 3. О. Лотоцький. – Варшава, 1934. – 400 с.

Ляскоронский, В. Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время / – В. Г. Ляскоронский. – Киев : Типография Акционерного общества "Петр Барский", 1913. - 327,/1/ с.

Матеріяли до української етньолоґії / видає етноґрафічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. – Львів : З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1918. – 275, [3] с. – (Наукове товариство імені Шевченка ; т. 18).

Максимович Н. И. Днѣпръ и его бассейннъ : исторія и гидрографія рѣеки. Современные матеріалы по гидрологіи Днѣпра и его главнѣйших ппритоковъ, съ приложеніемъ картъ, графиковъ, плановъ, видов важнѣйшиххъ мѣстностей и гидротехническихъ сооруженій и поверхностнымъ указателемъ(сухоходнымъ дорожникомъ) рѣки / Иинженера Путей Сообщения Н. И. Максимовича. –  Кіевѣ : Тип. С. В. Кульженко, 1901. – 370 с. – Алф. указ. именъ и мѣстъ : с. 1-30.

Приложение къ сочинению Днѣпръ и его бассейннъ : повестный указатель рѣки Днѣпра (сухоходный дорожникъ). Таблицы вскрытія  и замерзания водъ. Выписки изъ историческихъ памятниковъ. Карты бассейна / Инженера Путей Сообщения Н.И. Максимовича. – 112 с. : табл.,  9 к.

Меженко, Ю. Українська книжка часів Великої Революції / Юрий Меженко. – Київ, 1928. – 35 с.

Нова рада : украинськый литературный альманахъ / пидъ ред. М. П. Старыцького, О. П. Косачъ, Л. М. Старыцькой, И. М. Стешенко. – Выдання Кыивського литературно-артыстычного товарыства. – К., 1905. – 479 с.

Полное собраніе русских лѣтописей изданное по высочайшему повелѣнію Императорскою археографическою коммиссіею. – Санкт-Петербургъ : Типографія М. А. Александрова, 1910. – Т. 20, I половина : Львовская лѣтопись, ч. I. – IV, 418 с.

Штукенберг, И. Ɵ. Статистические труды Ивана Ɵедоровича Штукенберга, издаваемые сыномъ автора, Антономъ Штукенбергомъ, корпуса инженеровъ путей сообщенія подполковникомъ : переводъ съ нѣмецкаго / И. Ɵ. Штукенберг . – СПб. : тип. И. И. Глазунова, 1858.

Уставъ Святого Великаго князя Владиміра о церковныхъ судахъ и о десятинахъ / Изд. Императорской Археографической Коммиссіи. – Петроградъ : Типографія Научное Дѣло, 1915. – 72 с.

Успенский, Ф. Русь и Византія въ X вѣкѣ : рѣчь, произнесенная 11-го мая 1888 г. въ торжественномъ собраніи Одесскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества въ память 900-лѣтняго юбилея Крещенія Руси / Ф. Успенский.

Украинская Жизнь : ежемѣсячный научно-литертурный и общественно-политическій журнал : годъ изданія пятый. – М. : Типографія Т-ва Рябушинскихъ, 1916. – № 2 . – 112 с.

 

1996 — 2019 рр.

Мурашова, Б. Леґенди будиночка, якого немає. — К.: Укр. пропілеї, 2018. —62 с. + 8с. іл.

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Загальні питання мистецтва

Байэ, К. История искусствъ. Архитектура. Скульптура. Живопись / К. Байэ ; [пер. съ примеч. и дополнениями В. Никольского]. – С.-Петербургъ : Типография «Герольдъ», 1914. – 264 с.

Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А.А. Франковского ; вступ. Ст. Р. Пельше. – Москва ; Ленинград : ACADEMIA, 1930. – 290 с.

Гаузенштейн, В. Искусство и общество / В. Гаузенштейн ; пер. с нем. А. Ш. Мароз. – Москва, 1923. – 364 с.

Евреинов, Н.Н. Оригинал о портретистах (к проблеме субъективизма в искусстве) / Н.Н. Евреинов. – Москва : Государственное издательство, 1922. – 112 С.

Евреиновъ, Н.Н. Театръ какъ таковой (Обоснование театральности въ смыслъ положительнаго начала сценическаго искусства и жизни) / Н.Н. Евреинов. – Санктъ-Петербургъ, 1913. – 122 С.

Евреинов, Н.Н. Театр как таковой (обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства в жизни) / Н.Н. Евреинов. – Москва : Кооперативное издательство «ВРЕМЯ», 1923. – 110 с.

Евреинов, Н.Н. Крепостные актеры : Популярный исторический очерк (второе, заново переработанное и значительно дополненное издание) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : Издательство КУБУЧ, 1925. – 128 с.

Евреинов, Н.Н. Театральные новации / Н.Н. Евреинов. – Петроград : Книгоиздательство «Третья стража», 1922. – 118 с.

Евреинов, Н.Н. «Самое главное» : Для кого комедия, а для кого и драма , в 4 действиях / Н.Н. Евреинов.- Петербург : государственное издательство, 1921. – 136 с.

Евреинов, Н.Н. Театр у животных (о смысле театральности с биологической точки зрения) / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : «КНИГА», 1924. – 72 с.

Загаров О. Мистецтво актора. – 1920.

Экспрессионизм : сборник статей / под. ред. Е. М. Браудо и Н. Э. Радлова. – Петроград ; Москва : Всемирная литература, 1923. – 237 с.

Иллюстрированная исторія карикатуры с древнейших времен до наших дней / Сост. А. В. Швыров. – Санкт-Пеетербург, 1903. – 406 с.

Кубе, А. Н. История фаянса / А. Н. Кубе. – Берлин ; РСФСР, 1923. – 174 с.

Каменскій, В. Книга о Евреинове / Василій Каменскій . – Петроградъ : Изд. «Современное Искусство» Н.И. Бутковской, 1917. – 102 с.

Константинова, А. А. Мадонны Леонардо Да Винчи / А. А. Константинова, – Санкт-Петербург, [Б.г.]. – 120 с.

Комиссаржевский, О. О Вере Федоровне (Комиссавжевской) и ея поездке въ Америку. - С.-Петербургъ, 1902, – 50 с.

Каррьер, М. Искусство в связи с общимъ развитіемъ культури и идеалы человечества. Т. IV, Возрожденіе и реформація въ образованіи, искусстве и литертуре / Мориц Каррьер ; пер. Е. Корша. – Москва, 1874. – 563 с.

Любке, В. Иллюстрированная исторія искусствъ. Архитектура-Скульптура-Живопись-Музыка : Для школъ, самообучения и справокъ / Вильгельм Любке.- [2-е дополненное издание перевода Ф.И. Булгакова съ очеркомъ истории музыки М.М. Иванова].

Мельник, Є. Техніка театрального мистецтва : Підручник для театральних аматорських гуртків / Євген Мельник. – Львів, 1938. – 74 с.

Шмитъ, Ф. Искусство – его психология, его стилистика, его эволюція / Ф. И. Шмитъ. – Харьковъ: Союз, 1919. – 326 с.

Шмитъ, Ф. И. Искусство древней Руси-Украины / проф. Ф. И. Шмитъ. – Х. : Союз, 1919. - 111 с. : ил. – (Культурно-Историческая Библіотека / подъ ред. проф. Д. И. Багалъя).

Шміт, Ф. І. Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. – Харків : Союз, 1919. – 99 с. : іл.

Щербаківський, Д. Українське мистецтво : деревляне будівництво і різба на дереві / Данило Щербаківський. – Львів – Київ, 1913. – 90 с.

 

Театральне мистецтво

Баліева Н. Ф. Театр «Летучая мышь». Обзор десятилетней художественной работы перваго русскаго театра-кабарэ (1908-1918) / Текст Н. Е. Эфроса. – Петроградъ, 1918. – 105 с.

Винкельман, И.И. История искусства древности / И.И. Винкельман ; пер. с нем. С. Шаровой, Г. Янчевецкого ; ред. примеч. А.А. Сидорова, С.И. Радцига. – Москва : ИЗОГИЗ : ОГИЗ, 1933. – 432 с. : ил.

Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А.А. Франковского ; вступ. Ст. Р. Пельше. – Москва ; Ленинград : ACADEMIA, 1930. – 290 с.

Вольф С. Опера в Палаці Гарньє (1875 – 1962): Вистави та виконавці. – Париж, 1962. – 568 с. : Довідник.

Восточный театр : сборник статей / под ред. А. М. Мерварта. – Ленинград : Akademia, 1929. – 411 с.

Encyclopedie Francaise. T. XVII. P. 2: Arts et Litteratures dans la societe Contemporaine. – Paris: Comite de Encyclopedie Francaise Editeure, 1935. – 1702 p.

Encyclopedie Francaise .T. XVI. P. 1 : Arts et Litteratures dans la societe Contemporaine. – Paris: Comite de Encyclopedie Francaise Editeure, 1935. – 1734 p.

Эфрос. Московский художественный театр 1898 Дягілев в критиці Англії та Сполучених Штатів, 1911 – 1929. – Нью-Йорк; Лондон, 1975. – 400 с.: іл. 1923.

Енциклопедія сучасного театру : Т.1 / передм. Леон Муссінак. – Париж, 1957. – 207 с.

Захаржевська Олена. Театр імені Івана Франка.  1949.

Загаров О. Мистецтво актера. – 1920.

Иллюстрированная история русского театра ХІХ века.

Кисіль, О. Г. Український театр : популярний нарис історії українського театру / Олександр Кисіль. - Київ : Книгоспілка, 1925. - 178 с. : іл., портр.

Крыжицкий, Г. Экзотический театр : Ява, Индо-китай, Турция Персия, Корея / Г. Крыжицкий. – Ленинград : Академия, 1927. – 97 с.

Кримський, А. Перський театр : звідки він узявсь і як розвивавсь / Агатангел Кримський. – Київ, 1925. – 102 с.

Лесь Курбас : бібліографічний довідник : 1906-2016 рр. / [упоряд. Л. Криворучко ; уклад. В. Шкарабан, М. Іванова] ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих міста Києва ; Відділ мистецтв. - Київ : Фенікс, 2016. - 225 с. : фотоіл., портр.

Любке, В. Иллюстрированная исторія искусствъ. Архитектура-Скульптура-Живопись-Музыка : Для школъ, самообучения и справокъ / Вильгельм Любке. – С.-Петербургъ : Издание А.С. Суворина, 1890. – 294 с. : ил.

Мистецтво країн ісляму : каталог / [склала М. Вязьмітіна ; матеріяли до епіграфіки В. Крачковської] ; Музей мистецтва Всеукраїнської Академії наук. – Київ : Видання Всеукраїнської Академії наук, 1930. – 122 с. : фото, табл.

Маріво П. Театр:Т.1 / Упорядник Б. Дорт. – Париж, 1961. – 520 с.

Немирович-Данченко В. Чеховъ и Художественный театръ / В. Немирович-Данченко. – М., 1904. – 90 с.

Образотворче мистецтво : альманах : орган Спілки радянських художників і скульпторів УСРР / за ред. Є. Холостенка (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 1936. – № 3. – 310 с.

Театральні дослідження : Т. 3, ч. 3. – Париж, 1961. – 250 с. : іл.

Театральний порадник. Книга № 2, Сладкопєвцєв, В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцєв. – Київ : видання Дніпросоюзу, 1920. – 120 с.

  

Кіномистецтво

Гармс, Р. Философия фильма / Рудольф Гармс ; пер. с нем. С. С. Микульского. – Ленинград, 1927. – 195 с.

Зебер, Г. Техника кино-трюка = Der Trickfilm / Гвидо Зебер ; предисл. С. М. Эйзенштейна ; под ред. Э. К. Тиссэ ; пер. с нем., переработка В. Л. Нильсена, Саула Гофмана. – Москва : Теа-кино-печать, 1929. – 219 с.

Кустэ, Э. Кино: современный кинематограф, его достижения и техника / Эрнест Кустэ . – Ленинград : Научное изд-во, 1925. – 163 с.

Ханжонков, А. А. Первые годы русской кинематографии : воспоминания / А. А. Ханжонков. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. – 176 с.

Черемухин, М. Музыка звукового фильма / М. Черемухин. – Москва : Госкиноиздат, 1939. – 258 с.

  

Музика

Мартен О. Клод Дебюссі : Хронологія життя та творчості : Каталог виставки (17 травня 1942 р.). – Париж : [б.в.]. – 86 с., [5] с.

Ревуцький Д. С.С. Гулак-Артемовський і його комічна опера "Запорожець за Дунаєм". – Київ. – 1936.

  

Образотворче мистецтво

Бенсюзанъ, С. Л. Веласкец / С. Л. Бенсюзанъ; пер. Е. Боратынской. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев ; Одесса : Книгоиздательство Ю. И. Лепковского, 1910. – 99 с.

Волынский, А. Л. Леонардо да Винчи / А. Л. Волынский. – Кіевъ, 1909. – 558 с.

Моклер, К.. Импрессионизмъ : его исторія, его эстетика, его мастера / Камилъ Моклер. – Москва. 1900. – 223 с.

Мутеръ, Р. Исторія живописи от средних веков до наших дней / Рихардъ Мутеръ ; пер. В. Фриче. – Москва, [Б.г.]. – 375 с.

Некрасов. Очерки из истории славянского орнамента.  1914.

Наукові записки науководослідчої катедри історії української культури.  №6.  1927.

Образотворче мистецтво : альманах : орган Спілки радянських художників і скульпторів УСРР / за ред. Є. Холостенка (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 1936. – № 3. – 310 с.

Павлуцький, Г. Історія українського орнаменту / Григорій Павлуцький. – Київ, 1927. – 40 с.

Тугендхольд, Я. Винцент Ван-Гог / Яков Тугендхольд. – Москва. 1919. – 135 с.

Український художній авангард : бібліографічний покажчик. – К., 2008. – 87 с. : іл.

Фромантен. Старинные мастера / пер. с франц. Г. Кепинова; худ. В.Н. Левитинского; ред. А.Л. Волынский. - СПб. : Тип. «Якорь», [1913]. [4], лит. тит. л., 303, [1] с., 16 л.

 

Архітектура

Соборъ святого князя Владимира въ Кіевѣ : сто пять иллюстрацій въ текстѣ и сорокъ двѣ иллюстраціи на отдѣльныхъ листахъ. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 137 с. : ил.

 

Часописи з питань мистецтва

Искусство. Киев. №1.  1911.

Искусство. Киев. №2.  1911.

Искусство. Киев. №3.  1911.

Искусство. Киев. №4.  1911.

Искусство. Киев. №5.  1911.

Искусство. Киев. №6-7.  1911.

Искусство. Киев. №8-9.  1911.

Искусство. Киев. №10.  1911.

Искусство. Киев. №11. – 1911.

Искусство. Киев. №12.  1911.

  

КУЛЬТУРА

Історія культури : в 3 нарисах / Юлій Ліпперт; пер. П. Дятлова, Хв. Мойси.  Ню-Йорк Відень Львів Київ 1922.  400 с. : іл.

    

ЕКОЛОГІЯ

Андрос, О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія. — Київ : Стилос, 2012.— 206 с. 

  

ЕКОНОМІКА 

Корецький А.І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект: [монографія] А.І. Корецький. Київ, 2017.

Реформи під мікроскопом: 2015 рік / За ред. Міського В.В., Галушки О.М., 2015. — 88 с.

   

НАУКА

Народная энциклопедія : научныхъ и прикладныхъ знаній / Харьковское общество распространенія въ народѣ грамотности. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1910–1912.

  

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА 

Освіта на Україні в цифрах (статистичний довідник за 1933/34 -1935/36 роки). – Харків : Радянська школа, 1936. – 73 с.

Михайловъ, А. Основы образованія въ Европе и въ Америке : съ приложениемъ ст. "Здоровье подростающихъ поколеній" / А. Михайловъ. - Санкт-Петербург : Изданіе Д.Е. Кожанчикова, 1874.  450 с.

Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ Университета св. Владиміра. – С.-Петербургъ : Типографія М. М. Стасюлевича, 1895. – 340 с. : ил.

Тітов, Хв. Стара вища освіта в Київській Україні : XVI - поч. XIX в. : із 180 малюнками / проф. Хв. Тітов. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – 433 с. : іл. – (Українська Академія Наук. Збірник історико-філол. відділу ; № 20).

Уставъ Кіевскаго женскаго училища духовнаго ведомства, Святѣйшимъ Синодомъ утвержденный въ 13-й день іюля 1866 года, и дополненный новыми постановленіями. – К. : Типографія Е. Кереръ, 1883. – 15 с.

 

Історія педагогіки

Исторія педагогики : ч. 1. Древность и средніе века / Пер. съ англ. М.В. Райхъ; Под редъ. Н.Д. Виноградова.  Москва : Изданіє Т-ва "Міръ", Б. г.  325 с.

  

ПСИХОЛОГІЯ

Психологія и педагогика мышленія / Д. Дьюи. Пер. съ англ. Н.М. Никольской ; подъ ред. Н.Д. Виноградова. - Москва : Изданіе Т-ва "Міръ", 1915. - 202 c.

Прейеръ, В. Душа ребенка : наблюденія надъ духовнымъ развитіемъ человека въ первые годы жизни ; пер. съ последняго (7-го) нем. изд. / В. Прейеръ ; подъ ред. В.Ф. Динзе. – С.-Петербургъ : Изд-во О. Богдановой, 1912. – 298 с.

   

ПОЛІТОЛОГІЯ

Крипякевич, І. Українське військо : короткий історичний нарис : з малюнками / др. Іван Крипякевич. – Відень : З друкарні Адольфа Гольцгазена, 1916. – 21, [3] с. : мал. – (Виданнє Союза Визволення України).

Краткое описание о козацкомъ малороссійкомъ народѣ и о военныхъ его делахъ, собранное изъ разныхъ исторій иностранных, нѣмецкой – Бишега, Латинской – Безольди, Французской – Шевалье и рукописей русскихъ черезъ Бунчуковаго товарища Петра Симоновского, 1705 года . – [Б. м. : б. и., 1765?]. – 159, [17] с. – Указ. къ кратк. Описанію..

Отчёт по Главному Тюремному Управлению за 1908 год. Часть 1. Объяснения.  1910.

Политическая исторія современной Европы : (1814-1896). Пер. съ франц. / Ш. Сеньобос. Подъ ред. проф. А. Трачевскаго. - Санкт-Петербургъ : Типографія П.П. Сойкина, 1898. - 866 с.

 

ФІЛОСОФІЯ

Кэрдъ Э. Гегель : пер. съ англ. / Э. Кэрдъ ; под ред. и с предисл. С.Н. Трубецкаго ; съ прилож. ст. о Гегеле. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1898. – 306 с. – ( Труды Московскаго психологическаго общества. VI).

 

ГЕОГРАФІЯ

Курдовъ К. М. Географія Россійской имперіи : курсъ среднихъ учебныхъ заведеній : съ 10 фото-тинто-гравюрами на отдѣльныхъ листахъ, 21 діаграммой, 3 картограммами и 5 картами в краскахъ / К. М. Курдовъ, А.А. Ивановскій. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. – 256 с. – (Книгоиздательство Т-ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы).

 

НАРОДОЗНАВСТВО

Отечествовѣдѣніе : Россія по разсказамъ путешественниковъ и ученымъ изслѣдованіямъ : учебное пособіе для учащихся / сост. Д. Семеновъ. – Санкт-Петербургъ : Изд. Книгопродавца-типографа М. О. Вольфа. – 1866.

Сьвіт : ілюстрована часопись для руских родин / вид. і за ред. В. Будзиновский. – Л. : Народова, 1907. – Ч. 1-17. – 256 с. : портр., іл.

Японія и японцы : страна, религіозный, государственный, общественный и домашній бытъ японцевъ: очеркъ / М. Федоров. - С.-Петербургъ : Изд. П.П. Сойкина, 1905. - 167 с.

   

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Библіотекарь : журналъ общества Библіотековеденія. – СПб : Герольдъ. – 1913. – Вип. І. – С. 1-40; Вип. ІІ. – С. 77- 170; Вип. ІІІ. – С. 173-270; Вип. ІV. - С. 275- 338.

Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва: від витоків до сьогодення / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськ. держадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих міста Києва ; [уклад. Романюк О. І.]. – Київ, 2014.

Публічні бібліотеки Києва : довідник. – 2-ге вид., допов. – К., 2004. – 96 с. : іл.

 

КОСМОЛОГІЯ. ЕЗОТЕРИКА

Лорд Багумобур. Кельтские пророчества / Лорд Багумобур; [пер. с гаэльского]. – Черкассы: ГП «Черкасский ЦНИИ», 2016. – 72 с.

Ермаков О. В. Планета Любовь. Основы Единой теории Поля / Олег Ермаков – Киев, 2009. – 1400 с.

Ермаков О. В. Орихалк, металл Луны. Архетип всех металлов Земли и броня НЛО / О. В. Ермаков. – 2012.– 26 с.

Ермаков, О. В. Ось Мира–Луна.  Киев, 2013. – 266 с.

Ермаков, О. В. Дом Луны. Вечность как она есть / О. В. Ермаков. – Киев, 2013. 

Ермаков, О. В. Лунный кратер Укерт: люк Контакта. Единственный способ освоить Луну / О. В. Ермаков. – Киев, 2014. – 12 с.

Ермаков О. В. Капитан "Орла". Кем есть и пребудет вовеки Нил Армстронг / О. В. Ермаков.– Киев, 2014.– 16 с.

Ермаков, О. Антропы Вселенной : плеяда Луны / Олег Ермаков. – Киев, 2016 – 96 с.

Ермаков О. В. Инопланетяне — это мы. Истинное различие и истинное единство землян и космитов / Олег Ермаков. – Киев, 2016. – 16 с. 

Ермаков О. В. Звездные Люди: идущие к нам из Луны. – Числово. – Киев, 2015.

Ермаков, О. В. Луна. Простой ответ на все вопросы человека. – Числово. – Киев, 2015.

Ермаков О. В. Гиперборея – это Луна. Истина возращается / Олег Ермаков. – Киев, 2016. – 16 с. 

  

ГАЗЕТНИЙ АРХІВ

Селькор України : місячник селькорівського руху на Україні. № 5-6. – Харків, 1927. – 52 с.

Селькор України : місячник селькорівського руху на Україні. № 7-8. – Харків, 1927. – 36 с.