Галузева література

Posted in Г

 

ІСТОРІЯ

Тексти творів Михайла Грушевського та Миколи Аркаса адаптовані М.П. Мірошніченком до норм сучасної української літературної мови.

Аркас, М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / Микола Аркас. – СПб : Друк.т-ва "Общественная польза", 1908.  386 с.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.1.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.2.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.3.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.4.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.5.  2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. – Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] . – Київ. – Т.7. – 2015.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. – Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] . – Київ. – Т.8. – 2015.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.9.  Ч.1  2016.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.  Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] .  Київ.  Т.9.  Ч.2.  2016. 

 

Видання 1846 — 1934 рр.

Буасье, Г. Общественное настроеніе временъ римскихъ цезарей / Г. Буасье ; пер. с франц. В.Я. Яковлева. — Петрогадъ : Изданіе Н.П. Карбасникова, 1915. — 295 с.

Гетьманські свати : історичне оповідання на основі повісти Рогової / написав М. Н. – Львів : Видаництво Товариства "Просвіта", 1903.– 47 с.

Зотова, Р. В. О черниговскихъ князьяхъ по Любецкому синодику и о Черниговскомъ княжествѣ въ Татарское время / изслѣдованіе Р. Вл. Зотова. – [1900]. - 327 [47], [3] с.

Исторія Малой России отъ водворенія Славянъ въ сей странѣ до уничтоженія Гетманства : в з-хъ частяхъ (...). – Изд. 4-е / печатано съ 3-го безъ измѣненія. – С-Петербургъ ; Кіев ; Харьковъ : Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Іогансона , 1903. – 609 с.

Кащенко, А. На руінах Січі / А. Кащенко. – Вид. книгарні «Просвѣшеніе» А. Чуюна. – Катеринослав : Друк. С.І. Барановського, 1907. – 19 с. : іл.

Кащенко, А. Кость Гордієнко-Головко. Останній лицарь Запоріжжя / А. Кащенко. – Екатеринославъ : Типо-Лит. Екатерининской желѣзной дороги, 1917. – 50 [2] с.

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – Въ Тернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1892 – . (Руска исторична бібліотека ; т. 14).

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – ВъТернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1886. – (Руска исторична бібліотека ; т. 2).

Костомаров, М. Исторични монографіи / Миколы Костомарова. – Въ Тернополи : Зъ друкарнѣ Іосифа Павловского, 1891. – (Руска исторична бібліотека ; т. 13).

Кониский, Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи / соч. Георгія Конискаго, Архіепископа Бѣлорусскаго. – Москва : Въ Университетской Типографіи, 1846. – 257, [4] с.

Кащенко, А. На руінах Січі / А. Кащенко. – Вид. книгарні «Просвѣшеніе» А. Чуюна. – Катеринослав : Друк. С.І. Барановського, 1907. – 19 с. : іл.

Кулішъ, П. А. Исторія возсоединенія Руси : [в 3 т.] – Т. 1 / П. А. Кулішъ. – Изд. Тов. «Общественная польза». – С.-Петербургъ : Тип. Тов. «Общественная польза», 1874 –1877.

Летопись событий Самойла Величка.

Личков Л. Югозападный край. – 1905.

Лотоцький, О. Сторінки минулого. Частина 1 / О. Лотоцький. – Варшава, 1932. – 288 с.

Лотоцький, О. Сторінки минулого. Частина 2 / О. Лотоцький. – Варшава, 1933. – 492 с.

Лотоцький, О. Сторінки минулого. Частина 3. О. Лотоцький. – Варшава, 1934. – 400 с.

Ляскоронский, В. Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время / – В. Г. Ляскоронский. – Киев : Типография Акционерного общества "Петр Барский", 1913. - 327,/1/ с.

Матеріяли до української етньолоґії / видає етноґрафічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. – Львів : З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1918. – 275, [3] с. – (Наукове товариство імені Шевченка ; т. 18).

Максимович Н. И. Днѣпръ и его бассейннъ : исторія и гидрографія рѣеки. Современные матеріалы по гидрологіи Днѣпра и его главнѣйших ппритоковъ, съ приложеніемъ картъ, графиковъ, плановъ, видов важнѣйшиххъ мѣстностей и гидротехническихъ сооруженій и поверхностнымъ указателемъ(сухоходнымъ дорожникомъ) рѣки / Иинженера Путей Сообщения Н. И. Максимовича. –  Кіевѣ : Тип. С. В. Кульженко, 1901. – 370 с. – Алф. указ. именъ и мѣстъ : с. 1-30.

Приложение къ сочинению Днѣпръ и его бассейннъ : повестный указатель рѣки Днѣпра (сухоходный дорожникъ). Таблицы вскрытія  и замерзания водъ. Выписки изъ историческихъ памятниковъ. Карты бассейна / Инженера Путей Сообщения Н.И. Максимовича. – 112 с. : табл.,  9 к.

Меженко, Ю. Українська книжка часів Великої Революції / Юрий Меженко. – Київ, 1928. – 35 с.

Нова рада : украинськый литературный альманахъ / пидъ ред. М. П. Старыцького, О. П. Косачъ, Л. М. Старыцькой, И. М. Стешенко. – Выдання Кыивського литературно-артыстычного товарыства. – К., 1905. – 479 с.

Полное собраніе русских лѣтописей изданное по высочайшему повелѣнію Императорскою археографическою коммиссіею. – Санкт-Петербургъ : Типографія М. А. Александрова, 1910. – Т. 20, I половина : Львовская лѣтопись, ч. I. – IV, 418 с.

Штукенберг, И. Ɵ. Статистические труды Ивана Ɵедоровича Штукенберга, издаваемые сыномъ автора, Антономъ Штукенбергомъ, корпуса инженеровъ путей сообщенія подполковникомъ : переводъ съ нѣмецкаго / И. Ɵ. Штукенберг . – СПб. : тип. И. И. Глазунова, 1858.

Уставъ Святого Великаго князя Владиміра о церковныхъ судахъ и о десятинахъ / Изд. Императорской Археографической Коммиссіи. – Петроградъ : Типографія Научное Дѣло, 1915. – 72 с.

Успенский, Ф. Русь и Византія въ X вѣкѣ : рѣчь, произнесенная 11-го мая 1888 г. въ торжественномъ собраніи Одесскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества въ память 900-лѣтняго юбилея Крещенія Руси / Ф. Успенский.

Украинская Жизнь : ежемѣсячный научно-литертурный и общественно-политическій журнал : годъ изданія пятый. – М. : Типографія Т-ва Рябушинскихъ, 1916. – № 2 . – 112 с.

 

1996 — 2017 рр.

Мірошниченко М. Збірник праць. – Київ, 2017.

Мірошниченко М.П. Буквар з історії України у віршах. – Київ, 1996.

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Загальні питання мистецтва

Байэ, К. История искусствъ. Архитектура. Скульптура. Живопись / К. Байэ ; [пер. съ примеч. и дополнениями В. Никольского]. – С.-Петербургъ : Типография «Герольдъ», 1914. – 264 с.

Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А.А. Франковского ; вступ. Ст. Р. Пельше. – Москва ; Ленинград : ACADEMIA, 1930. – 290 с.

Гаузенштейн, В. Искусство и общество / В. Гаузенштейн ; пер. с нем. А. Ш. Мароз. – Москва, 1923. – 364 с.

Загаров О. Мистецтво актера. – 1920.

Экспрессионизм : сборник статей / под. ред. Е. М. Браудо и Н. Э. Радлова. – Петроград ; Москва : Всемирная литература, 1923. – 237 с.

Иллюстрированная исторія карикатуры с древнейших времен до наших дней / Сост. А. В. Швыров. – Санкт-Пеетербург, 1903. – 406 с.

Кубе, А. Н. История фаянса / А. Н. Кубе. – Берлин ; РСФСР, 1923. – 174 с.

Любке, В. Иллюстрированная исторія искусствъ. Архитектура-Скульптура-Живопись-Музыка : Для школъ, самообучения и справокъ / Вильгельм Любке.- [2-е дополненное издание перевода Ф.И. Булгакова съ очеркомъ истории музыки М.М. Иванова].

Константинова, А. А. Мадонны Леонардо Да Винчи / А. А. Константинова, – Санкт-Петербург, [Б.г.]. – 120 с.

Комиссаржевский, О. О Вере Федоровне (Комиссавжевской) и ея поездке въ Америку. - С.-Петербургъ, 1902, – 50 с.

Каррьер, М. Искусство в связи с общимъ развитіемъ культури и идеалы человечества. Т. IV, Возрожденіе и реформація въ образованіи, искусстве и литертуре / Мориц Каррьер ; пер. Е. Корша. – Москва, 1874. – 563 с.

Шмитъ, Ф. Искусство – его психология, его стилистика, его эволюція / Ф. И. Шмитъ. – Харьковъ: Союз, 1919. – 326 с.

Шмитъ, Ф. И. Искусство древней Руси-Украины / проф. Ф. И. Шмитъ. – Х. : Союз, 1919. - 111 с. : ил. – (Культурно-Историческая Библіотека / подъ ред. проф. Д. И. Багалъя).

Шміт, Ф. І. Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. – Харків : Союз, 1919. – 99 с. : іл.

Щербаківський, Д. Українське мистецтво : деревляне будівництво і різба на дереві / Данило Щербаківський. – Львів – Київ, 1913. – 90 с.

  

Театральне мистецтво

Баліева Н. Ф. Театр «Летучая мышь». Обзор десятилетней художественной работы перваго русскаго театра-кабарэ (1908-1918) / Текст Н. Е. Эфроса. – Петроградъ, 1918. – 105 с.

Вольф С. Опера в Палаці Гарньє (1875 – 1962): Вистави та виконавці. – Париж, 1962. – 568 с. : Довідник.

Восточный театр : сборник статей / под ред. А. М. Мерварта. – Ленинград : Akademia, 1929. – 411 с.

Encyclopedie Francaise. T. XVII. P. 2: Arts et Litteratures dans la societe Contemporaine. – Paris: Comite de Encyclopedie Francaise Editeure, 1935. – 1702 p.

Encyclopedie Francaise .T. XVI. P. 1 : Arts et Litteratures dans la societe Contemporaine. – Paris: Comite de Encyclopedie Francaise Editeure, 1935. – 1734 p.

Эфрос. Московский художественный театр 1898 Дягілев в критиці Англії та Сполучених Штатів, 1911 – 1929. – Нью-Йорк; Лондон, 1975. – 400 с.: іл. 1923.

Енциклопедія сучасного театру : Т.1 / передм. Леон Муссінак. – Париж, 1957. – 207 с.

Захаржевська Олена. Театр імені Івана Франка.  1949.

Загаров О. Мистецтво актера. – 1920.

Иллюстрированная история русского театра ХІХ века.

Крыжицкий, Г. Экзотический театр : Ява, Индо-китай, Турция Персия, Корея / Г. Крыжицкий. – Ленинград : Академия, 1927. – 97 с.

Кримський, А. Перський театр : звідки він узявсь і як розвивавсь / Агатангел Кримський. – Київ, 1925. – 102 с.

Лесь Курбас : бібліографічний довідник : 1906-2016 рр. / [упоряд. Л. Криворучко ; уклад. В. Шкарабан, М. Іванова] ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих міста Києва ; Відділ мистецтв. - Київ : Фенікс, 2016. - 225 с. : фотоіл., портр.

Маріво П. Театр:Т.1 / Упорядник Б. Дорт. – Париж, 1961. – 520 с.

Немирович-Данченко В. Чеховъ и Художественный театръ / В. Немирович-Данченко. – М., 1904. – 90 с.

Театральні дослідження : Т. 3, ч. 3. – Париж, 1961. – 250 с. : іл.

Театральний порадник. Книга № 2, Сладкопєвцєв, В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцєв. – Київ : видання Дніпросоюзу, 1920. – 120 с.

  

Кіномистецтво

Гармс, Р. Философия фильма / Рудольф Гармс ; пер. с нем. С. С. Микульского. – Ленинград, 1927. – 195 с.

Зебер, Г. Техника кино-трюка = Der Trickfilm / Гвидо Зебер ; предисл. С. М. Эйзенштейна ; под ред. Э. К. Тиссэ ; пер. с нем., переработка В. Л. Нильсена, Саула Гофмана. – Москва : Теа-кино-печать, 1929. – 219 с.

Кустэ, Э. Кино: современный кинематограф, его достижения и техника / Эрнест Кустэ . – Ленинград : Научное изд-во, 1925. – 163 с.

Ханжонков, А. А. Первые годы русской кинематографии : воспоминания / А. А. Ханжонков. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. – 176 с.

Черемухин, М. Музыка звукового фильма / М. Черемухин. – Москва : Госкиноиздат, 1939. – 258 с.

  

Музика

Мартен О. Клод Дебюссі : Хронологія життя та творчості : Каталог виставки (17 травня 1942 р.). – Париж : [б.в.]. – 86 с., [5] с.

Ревуцький Д. С.С. Гулак-Артемовський і його комічна опера "Запорожець за Дунаєм". – Київ. – 1936.

  

Образотворче мистецтво

Бенсюзанъ, С. Л. Веласкец / С. Л. Бенсюзанъ; пер. Е. Боратынской. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев ; Одесса : Книгоиздательство Ю. И. Лепковского, 1910. – 99 с.

Волынский, А. Л. Леонардо да Винчи / А. Л. Волынский. – Кіевъ, 1909. – 558 с.

Моклер, К.. Импрессионизмъ : его исторія, его эстетика, его мастера / Камилъ Моклер. – Москва. 1900. – 223 с.

Мутеръ, Р. Исторія живописи от средних веков до наших дней / Рихардъ Мутеръ ; пер. В. Фриче. – Москва, [Б.г.]. – 375 с.

Некрасов. Очерки из истории славянского орнамента.  1914.

Наукові записки науководослідчої катедри історії української культури.  №6.  1927.

Образотворче мистецтво : альманах : орган Спілки радянських художників і скульпторів УСРР / за ред. Є. Холостенка (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 1936. – № 3. – 310 с.

Павлуцький, Г. Історія українського орнаменту / Григорій Павлуцький. – Київ, 1927. – 40 с.

Тугендхольд, Я. Винцент Ван-Гог / Яков Тугендхольд. – Москва. 1919. – 135 с.

Український художній авангард : бібліографічний покажчик. – К., 2008. – 87 с. : іл.

Фромантен. Старинные мастера / пер. с франц. Г. Кепинова; худ. В.Н. Левитинского; ред. А.Л. Волынский. - СПб. : Тип. «Якорь», [1913]. [4], лит. тит. л., 303, [1] с., 16 л.

 

Архітектура

Соборъ святого князя Владимира въ Кіевѣ : сто пять иллюстрацій въ текстѣ и сорокъ двѣ иллюстраціи на отдѣльныхъ листахъ. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 137 с. : ил.

 

Часописи з питань мистецтва

Искусство. Киев. №1.  1911.

Искусство. Киев. №2.  1911.

Искусство. Киев. №3.  1911.

Искусство. Киев. №4.  1911.

Искусство. Киев. №5.  1911.

Искусство. Киев. №6-7.  1911.

Искусство. Киев. №8-9.  1911.

Искусство. Киев. №10.  1911.

Искусство. Киев. №11. – 1911.

Искусство. Киев. №12.  1911.

  

Культура

Історія культури : в 3 нарисах / Юлій Ліпперт; пер. П. Дятлова, Хв. Мойси.  Ню-Йорк Відень Львів Київ 1922.  400 с. : іл.

    

ЕКОЛОГІЯ

Андрос, О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія. — Київ : Стилос, 2012.— 206 с. 

  

ЕКОНОМІКА 

Корецький А.І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект: [монографія] А.І. Корецький. Київ, 2017.

Реформи під мікроскопом: 2015 рік / За ред. Міського В.В., Галушки О.М., 2015. — 88 с.

   

НАУКА

Народная энциклопедія : научныхъ и прикладныхъ знаній / Харьковское общество распространенія въ народѣ грамотности. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1910–1912.

  

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА 

Освіта на Україні в цифрах (статистичний довідник за 1933/34 -1935/36 роки). – Харків : Радянська школа, 1936. – 73 с.

Михайловъ, А. Основы образованія въ Европе и въ Америке : съ приложениемъ ст. "Здоровье подростающихъ поколеній" / А. Михайловъ. - Санкт-Петербург : Изданіе Д.Е. Кожанчикова, 1874.  450 с.

Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ Университета св. Владиміра. – С.-Петербургъ : Типографія М. М. Стасюлевича, 1895. – 340 с. : ил.

Тітов, Хв. Стара вища освіта в Київській Україні : XVI - поч. XIX в. : із 180 малюнками / проф. Хв. Тітов. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – 433 с. : іл. – (Українська Академія Наук. Збірник історико-філол. відділу ; № 20).

Уставъ Кіевскаго женскаго училища духовнаго ведомства, Святѣйшимъ Синодомъ утвержденный въ 13-й день іюля 1866 года, и дополненный новыми постановленіями. – К. : Типографія Е. Кереръ, 1883. – 15 с.

 

Історія педагогіки

Исторія педагогики : ч. 1. Древность и средніе века / Пер. съ англ. М.В. Райхъ; Под редъ. Н.Д. Виноградова.  Москва : Изданіє Т-ва "Міръ", Б. г.  325 с.

  

ПСИХОЛОГІЯ

Психологія и педагогика мышленія / Д. Дьюи. Пер. съ англ. Н.М. Никольской ; подъ ред. Н.Д. Виноградова. - Москва : Изданіе Т-ва "Міръ", 1915. - 202 c.

Прейеръ, В. Душа ребенка : наблюденія надъ духовнымъ развитіемъ человека въ первые годы жизни ; пер. съ последняго (7-го) нем. изд. / В. Прейеръ ; подъ ред. В.Ф. Динзе. – С.-Петербургъ : Изд-во О. Богдановой, 1912. – 298 с.

   

ПОЛІТОЛОГІЯ

Крипякевич, І. Українське військо : короткий історичний нарис : з малюнками / др. Іван Крипякевич. – Відень : З друкарні Адольфа Гольцгазена, 1916. – 21, [3] с. : мал. – (Виданнє Союза Визволення України).

Краткое описание о козацкомъ малороссійкомъ народѣ и о военныхъ его делахъ, собранное изъ разныхъ исторій иностранных, нѣмецкой – Бишега, Латинской – Безольди, Французской – Шевалье и рукописей русскихъ черезъ Бунчуковаго товарища Петра Симоновского, 1705 года . – [Б. м. : б. и., 1765?]. – 159, [17] с. – Указ. къ кратк. Описанію..

Отчёт по Главному Тюремному Управлению за 1908 год. Часть 1. Объяснения.  1910.

Политическая исторія современной Европы : (1814-1896). Пер. съ франц. / Ш. Сеньобос. Подъ ред. проф. А. Трачевскаго. - Санкт-Петербургъ : Типографія П.П. Сойкина, 1898. - 866 с.

 

ФІЛОСОФІЯ

Кэрдъ Э. Гегель : пер. съ англ. / Э. Кэрдъ ; под ред. и с предисл. С.Н. Трубецкаго ; съ прилож. ст. о Гегеле. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1898. – 306 с. – ( Труды Московскаго психологическаго общества. VI).

 

ГЕОГРАФІЯ

Курдовъ К. М. Географія Россійской имперіи : курсъ среднихъ учебныхъ заведеній : съ 10 фото-тинто-гравюрами на отдѣльныхъ листахъ, 21 діаграммой, 3 картограммами и 5 картами в краскахъ / К. М. Курдовъ, А.А. Ивановскій. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. – 256 с. – (Книгоиздательство Т-ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы).

 

НАРОДОЗНАВСТВО

Отечествовѣдѣніе : Россія по разсказамъ путешественниковъ и ученымъ изслѣдованіямъ : учебное пособіе для учащихся / сост. Д. Семеновъ. – Санкт-Петербургъ : Изд. Книгопродавца-типографа М. О. Вольфа. – 1866.

Сьвіт : ілюстрована часопись для руских родин / вид. і за ред. В. Будзиновский. – Л. : Народова, 1907. – Ч. 1-17. – 256 с. : портр., іл.

Японія и японцы : страна, религіозный, государственный, общественный и домашній бытъ японцевъ: очеркъ / М. Федоров. - С.-Петербургъ : Изд. П.П. Сойкина, 1905. - 167 с.

   

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Библіотекарь : журналъ общества Библіотековеденія. – СПб : Герольдъ. – 1913. – Вип. І. – С. 1-40; Вип. ІІ. – С. 77- 170; Вип. ІІІ. – С. 173-270; Вип. ІV. - С. 275- 338.

Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва: від витоків до сьогодення / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськ. держадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих міста Києва ; [уклад. Романюк О. І.]. – Київ, 2014.

Публічні бібліотеки Києва : довідник. – 2-ге вид., допов. – К., 2004. – 96 с. : іл.

 

КОСМОЛОГІЯ. ЕЗОТЕРИКА

Лорд Багумобур. Кельтские пророчества / Лорд Багумобур; [пер. с гаэльского]. – Черкассы: ГП «Черкасский ЦНИИ», 2016. – 72 с.

Ермаков О. В. Планета Любовь. Основы Единой теории Поля / Олег Ермаков – Киев, 2009. – 1400 с.

Ермаков О. В. Орихалк, металл Луны. Архетип всех металлов Земли и броня НЛО / О. В. Ермаков. – 2012.– 26 с.

Ермаков, О. В. Ось Мира–Луна.  Киев, 2013. – 266 с.

Ермаков, О. В. Дом Луны. Вечность как она есть / О. В. Ермаков. – Киев, 2013. 

Ермаков, О. В. Лунный кратер Укерт: люк Контакта. Единственный способ освоить Луну / О. В. Ермаков. – Киев, 2014. – 12 с.

Ермаков О. В. Капитан "Орла". Кем есть и пребудет вовеки Нил Армстронг / О. В. Ермаков.– Киев, 2014.– 16 с.

Ермаков, О. Антропы Вселенной : плеяда Луны / Олег Ермаков. – Киев, 2016 – 96 с.

Ермаков О. В. Инопланетяне — это мы. Истинное различие и истинное единство землян и космитов / Олег Ермаков. – Киев, 2016. – 16 с. 

Ермаков О. В. Звездные Люди: идущие к нам из Луны. – Числово. – Киев, 2015.

Ермаков, О. В. Луна. Простой ответ на все вопросы человека. – Числово. – Киев, 2015.

Ермаков О. В. Гиперборея – это Луна. Истина возращается / Олег Ермаков. – Киев, 2016. – 16 с. 

  

ГАЗЕТНИЙ АРХІВ

Селькор України : місячник селькорівського руху на Україні. № 5-6. – Харків, 1927. – 52 с.

Селькор України : місячник селькорівського руху на Україні. № 7-8. – Харків, 1927. – 36 с.